Tags :: บาดแผลไฟลวก

บาดแผลไฟลวก

ปัญหาจากบาดแผลไฟลวกเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยจากอุบัติเหตุ การดูแลรักษาประกอบด้วยหลักการที่สำคัญหลายประการ ในการประเมินความรุนแรงของบาดแผลไฟลวก จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ