Tags :: นิ่วถุงน้ำดี

ความผิดปกติของถุงน้ำดี

ความผิดปกติของถุงน้ำดี ถุง น้ำดี (gall bladder) ถือเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย โดยอยู่ใต้ตับบริเวณชายโครงด้านขวา ถุงน้ำดีมีรูปร่างคล้ายลูกแพร ยาวประมาณ 9 เซนติเมตร

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ