Tags :: ท่อน้ำลาย

นิ่วของต่อมน้ำลายหรือท่อน้ำลาย

ต่อมน้ำลายขนาดใหญ่ในคนเรามีอยู่ด้วยกัน 3 คู่ แต่ต่อมน้ำลายคู่ที่มีโอกาสเกิดนิ่วมากที่สุด คือ ต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง (Submandibular Gland)

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ