Tags :: ต้อเนื้อ

4 โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา

ต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม และต้อเนื้อ มีอาการอย่างไร ใครบ้างที่มีความเสี่ยง

6 มีนาคม 2561

ต้อเนื้อ

ต้อลมเกิดจากการระคายเคือง จากฝุ่นละออง สายลม แสงแดด มีผลให้เยื่อตาบริเวณนั้นหนาตัวขึ้น เส้นเลือดก็ขยายตัวมากขึ้น เมื่อถูกระคายเคืองนานเข้าเรื่อยๆ ต้อลมก็จะกลายไปเป็นต้อเนื้อ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ