Tags :: ต่อมลูกหมากโต

ต่อมลูกหมากโต

โรคต่อมลูกหมากโตพบได้ในเพศชายอายุตั้งแต่ 40 ปี และจะยิ่งพบมากขึ้นตามอายุ ประมาณว่าเมื่อถึงอายุ 80 ปี ร้อยละ 80 จะเป็นโรคต่อมลูกหมากโต โดยทั่วไปถึงแม้ว่าต่อมลูกหมากจะโตขึ้น จะพบว่าร้อยละ 40-50 ของผู้ป่วยเท่านั้นที่จะมีอาการของโรคนี้

22 ธันวาคม 2560

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของมะเร็วที่คร่าชีวิตของผู้ชาย รองจากมะเร็งปอด

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ