Tags :: ต่อมลูกหมาก

สารอาหารเพื่อสุขภาพต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมากเป็นต่อมเล็ก ๆ แต่สามารถก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ในชายวัยกลางคนจนถึงวัยสูงอายุ เพราต่อมลูกหมากจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น อาการต่อมลูกหมากโตนี้มีชื่อเรียกกันทางการแพทย์ว่า Benign Prostatic Hypertrophy (BPH)

24 พฤษภาคม 2557

อาหารกับมะเร็งต่อมลูกหมาก

อาหารกับมะเร็งต่อมลูกหมาก อาหารมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate cancer) การศึกษาวิจัยครั้งใหญ่ติดตามผู้ป่วยชาย 51,529 คน พบว่าอาหารจำพวกไขมัน มันสัตว์ เนื้อแดง เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก อย่างชัดเจน

24 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ