Tags :: ต่อมทอนซิลอักเสบ

ต่อมทอนซิลอักเสบ

ต่อมทอนซิลเป็นกลุ่มของเนื้อเยื่อประเภทต่อมน้ำเหลือง มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ภายในต่อมมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิด

17 ตุลาคม 2562

ต่อมทอนซิลอักเสบ

ต่อมทอนซิลอักเสบเป็นการติดเชื้อที่พบได้บ่อยในเด็กตั้งแต่วัยก่อนเรียนขึ้นไปเนื่องจากเป็นอวัยวะที่กักกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย อาจเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง เจ็บคอ กลืนอาหารลำบาก

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ