Tags :: ต่อมทอนซิล

การตัดต่อมทอนซิล

ทอนซิลเป็นอวัยวะที่กักกันเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายทางช่องปาก และจมูกการอักเสบอาจเกิดจากเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย ส่วนใหญ่รักษาตามอาการและใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยในบางราย

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ