Tags :: ต่อมทอนซิล

การตัดต่อมทอนซิล

ทอนซิลเป็นอวัยวะที่กักกันเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายทางช่องปาก และจมูกการอักเสบอาจเกิดจากเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย ส่วนใหญ่รักษาตามอาการและใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยในบางราย

24 พฤษภาคม 2557

ต่อมทอนซิล

ต่อมทอนซิลเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่ในคอ จัด เป็นเนื้อเยื่อชนิดลิมฟอยด์ในระบบน้ำเหลืองที่ปกคลุมด้วยเซลล์เยื่อบุทาง เดินหายใจ มีหน้าที่กำจัดเชื้อโรค

6 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ