Tags :: ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่พบได้มากขึ้นเรื่อยๆ เกือบทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์โดยแพทยสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงการศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่ง เกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

9 มิถุนายน 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ