Tags :: ซีโรโทนิน (serotonin)

ซีโรโทนิน (serotonin)

ซีโรโทนิน (serotonin) มีชื่อทางเคมีว่า 5-hydroxytryptamine หรือที่ส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า 5HT ซีโรโทนินเป็นสารที่ได้รับการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางมากที่สุดชนิดหนึ่งในปัจจุบัน สารซีโรโทนินเกิดจากขบวนการทางเคมีของกรดอะมิโน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ