Tags :: คอมพิวเตอร์

ให้ลูกเล่นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เล็ก...ดีไหม

เดิมคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มัก มั่นใจว่าการให้ลูกเล่นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เล็กนั้นเป็นผลดี ยิ่งเล็กมากขึ้นเท่าไรก็จะยิ่งเพิ่มศักยภาพมากขึ้นเท่านั้น

18 มีนาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ