Tags :: ความเข้าใจเบื้องต้น

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก

จากการที่ปัจจุบัน ผู้คนโดยทั่วไปในชุมชนเมืองมักจะแต่งงานกันเมื่ออายุมากขึ้น ปัญหาการมีบุตรยาก จึงพบมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากฝ่ายหญิง หรือฝ่ายชาย ที่มีโรค หรือภาวะที่เป็นสาเหตุของการมีบุตรยาก

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ