Tags :: ข้อแพลง

ข้อแพลง

ข้อต่าง ๆ ของคนเรามีโอกาสเกิดการแพลงได้ทั้งสิ้น เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจน ขอยกตัวอย่างข้อเท้าแพลง แต่หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของทุกข้อต่อที่แพลงจะคล้าย ๆ กัน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ