Tags :: ข้อต่อ

การส่องกล้องดูข้อต่อต่างๆ

วิวัฒนาการทางการแพทย์ของวิชาออร์โธปิดิกส์ที่มีส่วนสำคัญมากในการให้การรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ได้แก่การใช้กล้องส่องดูข้อต่อต่างๆ ซึ่งเป็นการตรวจดูภายในข้อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆ โดยใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟทิค ภาพที่เห็นมาขยายใหญ่ผ่านทางจอโทรทัศน์

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ