Tags :: การใช้สมาธิ

การใช้สมาธิ

เมื่อให้ท่านได้รับทราบถึงความสำคัญของการมีสมาธิมาแล้ว ในหัวข้อเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงว่า เมื่อท่านมีสมาธิแล้ว ท่านสามารถนำสมาธิไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง ถ้าสรุปแบบกว้าง ๆ ของการนำสมาธิไปใช้จะมีอยู่ 2 ประการด้วยกันคือ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ