Tags :: การเลี้ยงลูก

เมื่อหนูไม่ยอมนอน

เด็กทารกบางคนอาจมีปัญหามนุษย์ค้างคาว คือกลางคืนตื่นมาเล่นไม่ยอมนอน แต่พอกลางวันกลับหลับยาว มักเกิดในเด็กเล็ก แรกเกิดถึงอายุ 1-2 เดือน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือสมองที่ควบคุมการนอนของเด็กเล็กยังไม่ค่อยพัฒนา

30 ตุลาคม 2559

เลี้ยงลูกด้วยธรรม

ตอนที่แล้วเราได้พูดคุยกันเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรในยุค 2007 ซึ่ง เป็นหลักการของทางตะวันตก แต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนหลักธรรม เรื่องพรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นหลักการ กฏเกณฑ์ ครอบคลุมวิธีการอบรมเลี้ยงดูลูก ไ

11 มีนาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ