Tags :: การวัดอุณหภูมิในเด็ก

การวัดอุณหภูมิในเด็ก

ปรอทวัดไข้แบบแท่งแก้ว ปรอทวัดไข้ชนิดนี้มีข้อดีคือราคาประหยัด แต่อาจจะอ่านยาก ปรอทชนิดนี้มี 2 แบบ คือ แบบที่ใช้วัดทางปากและแบบที่ใช้วัดทางก้น แบบที่ใช้วัดทางก้นจะมีปลายมนกว่า หากจะนำแบบที่ใช้วัดทางปากไปใช้วัดทางก้น จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ปลายปรอท

20 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ