Tags :: การทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ (ตอนที่ 1)

การทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ (ตอนที่ 1)

เสาร์นี้ผมขอนำรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งนำเสนอโดย นายแพทย์สมชาย ลี่ทองอิน รักษาการผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการเกี่ยวกับ “การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล” ครั้งที่ 7

20 กันยายน 2561
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ