Tags :: การตรวจพบก้อนที่เต้านม

มาทำความรู้จักระยะของมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมนั้น เกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านมที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งใต้ผิวหนัง ซึ่งคล้ายกับโรคมะเร็งอื่นๆ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งและระยะเวลาของโรคนั้น จะช่วยให้คุณทราบถึงการแพร่กระจายของมะเร็ง

28 กรกฎาคม 2561
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ