Tags :: การตรวจกล่องเสียง

การตรวจกล่องเสียง

ปกติแล้วการอ้าปากตามธรรมดานั้น แพทย์จะสามารถตรวจอวัยวะภายในช่องปาก (เหงือก, ฟัน, ลิ้น, เพดาน, กระพุ้งแก้ม)และคอหอย (ลิ้นไก่, ผนังคอหอย, ต่อมทอนซิล) ได้แต่การตรวจวิธีนี้ไม่สามารถตรวจลึกลงไปได้ถึงด้านล่างของคอหอยและกล่องเสียง

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ