Tags :: การดูแลสุขภาพฟันในเด็ก

การดูแลสุขภาพฟันในเด็ก

สุขภาพปากและฟันมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมีมากมาย มีผลกระทบกระเทือนต่อภาวะโภชนาการของเด็ก ซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถป้องกันได้เกือบทั้งสิ้น การดูแลสุขภาพฟันในเด็ก จึงอาจแบ่งเป็นช่วงเวลาได้ดังนี้

6 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ