Tags :: การคุมกำเนิดหลังคลอด

การคุมกำเนิดหลังคลอด

การคุมกำเนิดหลังคลอดมีหลายวิธี รวมทั้งการให้นมบุตรก็เป็นการคุมกำเนิดวิธีหนึ่ง แต่จะต้องให้นมสม่ำเสมอวันละไม่ต่ำกว่า 5-6 ครั้งโดยเฉลี่ยทั้งวัน จึงจะระงับการตกไข่ได้ การตกไข่ในหลังคลอดพบว่าจะเกิดได้เร็วที่สุดใน 3-4 สัปดาห์ ดังนั้น การตกไข่จึงเกิดขึ้นได้แม้น้ำคาวปลายังไม่หมด ซึ่งโดยปกติจะหมดภายในระยะ5-6 สัปดาห์ ดังนั้นถ้าต้องการคุมกำเนิด จะต้องเริ่มใช้ตั้งแต่สี่สัปดาห์หรือ 1 เดือน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ