Tags :: การคุมกำเนิดวิธีธรรมชาติ

การคุมกำเนิดวิธีธรรมชาติ

การคุมกำเนิดวิธีธรรมชาติ หมายถึงการคุมกำเนิดโดยไม่ต้องอาศัยสารเคมีหรือ วัสดุอุปกรณ์ใดในการคุมกำเนิด วิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัย และมีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุดวิธีที่ใช้ คือ การนับวันปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ