Tags :: การคลอดฉุกเฉิน

การคลอดฉุกเฉิน

ในบางครั้งมารดาตั้งครรภ์ที่ครบกำหนดคลอด อาจไปโรงพยาบาลไม่ทันเพราะสภาพของการจราจรหรืออาจจะเป็นเพราะคลอดง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคลอดในท้องที่ 2 ขึ้นไป

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ