Tags :: การคลอดก่อนกำหนด

การคลอดก่อนกำหนด

.การคลอดที่เกิดขึ้นก่อนการตั้งครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ จัดเป็นการคลอดก่อนกำหนด ทารกในวัยขนาดดังกล่าวจะยังมีระบบการทำงานของระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะปอดที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ อันเป็นสาเหตุของการตายในทารกคลอดก่อนกำหนด คือระบบการหายใจล้มเหลว ดังนั้น แพทย์จึงพยายามที่จะชะลอการคลอดที่จะเกิดในช่วงดังกล่าวให้ยาวออกไป

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ