Tags :: กรณีลูกพูดได้ช้าหรือพูดไม่ชัด

กรณีลูกพูดได้ช้าหรือพูดไม่ชัด

เด็กปกติจะมีการพัฒนาการด้านภาษาและการพูด ไปตามลำดับขั้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยแรกเกิด เด็กจะใช้เสียงร้องเพื่อบอกอาการ เช่น หิว หรือต้องการขับถ่าย พออายุได้ประมาณ 2 เดือน เด็กจะเริ่ม เล่นเสียง พูดอ้อแอ้ และมีท่าทีสนใจรับฟังสิ่งต่าง ๆ

22 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ