Tags :: กรณีฉุกเฉิน

กรณีฉุกเฉิน : ข้อควรทราบ (2)

สำหรับการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินมุ่งเน้นไปตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

8 มีนาคม 2557

กรณีฉุกเฉิน : ข้อควรทราบ (1)

การปฐมพยาบาลฉุกเฉินมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุในเบื้องต้น ก่อนที่จะนำส่งไปยังสถานพยาบาล

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ