30
Dec 11
User Rating:  / 2
PoorBest 

เพลียแดด หรือเป็นลมแดด เป็นภาวะที่พบได้บ่อย เกิดจากการที่ร่างกายมีความร้อนเพิ่มสูงขึ้น เพราะอุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นมาก ในขณะที่อยู่ท่ามกลางแสงแดดจัด ๆ โดยที่ร่างกายขาดน้ำและร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ทันกับการเพิ่มความร้อนดังกล่าว มีผลทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมา ได้แก่ วิงเวียนศีรษะ ตาพร่า สติสัมปชัญญะเสียไป หายใจเร็ว ปากแห้ง กระหายน้ำ และอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้แก่ การนำผู้ป่วยมาอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกในที่ร่ม เสื้อผ้าที่สวมใส่ควรปลดกระดุมหรือตะขอให้หลวม ๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวหลาย ๆ ครั้ง ควรยกปลายเท้าให้สูงขึ้นประมาณ 1 ฟุต เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดมายังส่วนลำตัวและศีรษะของผู้ป่วยให้มากขึ้น ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำทีละน้อย หากไม่คลื่น ไส้อาเจียน

Share

Disclaimer

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ เพื่อต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงรายงานการวิจัยฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานการวิจัยฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสงวนสิทธิ์

รายงานการวิจัยฉบับนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ห้ามบุคคลใดลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด มิเช่นนั้น จะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดทันที