โพสต์ 19 ก.พ. 57 ปรับปรุง 22 พ.ค. 57 3,522 Views

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 27

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 27

 วิธีทดสอบความฟิตของนักฟุตบอล ตอนที่ 3 

ท่านผู้ติดตามคอลัมน์นี้เป็นประจำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นโค้ชหรือผู้ฝึกสอนบางท่านอาจ

ได้มีโอกาสนำไปฝึกหัดการทดสอบความฟิตหรือสมรรถภาพทางกายของนักฟุตบอลในสังกัดของ

ท่านบ้างแล้ว หากมีประสบการณ์ดีไม่ดีอย่างไร เขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างก็ดีนะครับ ส่วนท่านที่เพิ่งจะ

ได้อ่านคอลัมน์นี้เป็นครั้งแรก ขอเรียนให้ท่านทราบว่า วิธีทดสอบความฟิตของนักฟุตบอลที่ผมนำมา

เขียนในคอลัมน์นี้ เป็นสิ่งที่ FIFA แนะนำให้ทีมฟุตบอลต่างๆ ทั่วโลกทำ ผมขอกล่าวถึงการทดสอบ

ชุดที่ 2 Sprint and Agility Tests (การทดสอบความรวดเร็วและความคล่องแคล่ว) ลำดับที่ 2 ต่อไป

นะครับ

 

2.2. Four-line Sprint (การทดสอบความคล่องตัวหรือความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางขณะวิ่ง)

การเตรียมสนามเพื่อทดสอบ (ดูรูปประกอบ)

image

หาพื้นที่ในสนามฟุตบอลขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร แนวเส้นที่ 1 ห่างจากเส้นที่ 2 เท่ากับ

20 เมตร แนวเส้นที่ 2 ถึงแนวเส้นที่ 3 และแนวเส้นที่ 3 ถึงแนวเส้นที่ 4 ห่างเท่ากันคือ 10 เมตร จุด

เริ่มต้น (จุด A) อยู่บนแนวเส้นที่ 3 จุด B, C อยู่บนแนวเส้นที่ 4 และ 2 ตามลำดับ โดยอยู่ในแนวขนาน

กัน จุด D, E อยู่บนแนวเส้นที่ 3 และ 1 ตามลำดับ โดยอยู่ในแนวขนานกัน

การประเมินผล ให้จับเวลานับตั้งแต่ให้สัญญาณ เริ่มทดสอบนักฟุตบอลลุกขึ้นเริ่มวิ่งจากจุด A-B-C-

D-E จนผ่านจุด E ไป

 

2.3. Zigzag Run (การวิ่งซิกแซก)

วิธีทดสอบ ให้นักฟุตบอลยืนอยู่ข้างกรวยหมายเลข 1 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทดสอบหากรวยอีก 5 อัน

มาวางทแยงกันเป็น 2 แถวตามรูป แถวแรกกรวยหมายเลข 1, 3 และ 5 ส่วนแถวที่ 2 กรวยหมายเลข

2, 4 และ 6 เมื่อให้สัญญาณเริ่มการทดสอบ นักฟุตบอลจะต้องวิ่งไปทีละจุดจากกรวยหมายเลข 1 ไป

อ้อมกรวยหมายเลข 2 วิ่งไล่ไปเรื่อยจนผ่านกรวยหมายเลข 6

การประเมินผล ให้จับเวลาตั้งแต่ให้สัญญาณเริ่มการทดสอบ นักฟุตบอลเริ่มวิ่งจนกระทั่งผ่านกรวย

หมายเลขที่ 6

การเตรียมสนามเพื่อทดสอบ (ดูรูปประกอบ)

image

3. การทดสอบ Test of Anaerobic and Aerobic Endurance (การทดสอบความบึกบึนทั้ง

แอโรบิคและแอนแนโรบิค) ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 แบบด้วย คือ

 

3.1 Three Corner Run (การวิ่งแบบสามเหลี่ยม)

หลักการ เป็นการวัดความอดทนบึกบึนเกี่ยวกับแอนแนโรบิค

วิธีทดสอบ ก่อนเริ่มทดสอบให้จับชีพจรของนักฟุตบอล (ขณะที่พัก) ให้นักฟุตบอลเริ่มวิ่งจากจุด

A B C เป็นสามเหลี่ยม (ตามรูป) จากจุด A-B เท่ากับ 80 เมตร จุด B-C เท่ากับ 20 เมตร และจุด C

กลับมาที่จุด A อีกครั้ง ระยะเป็น 82.4 เมตร หลังอ้อมจุด A แล้ว วิ่งต่อไปอีก 20 เมตร ถือเป็นจุดสิ้น

สุดการทดสอบ ให้จับเวลาเมื่อผ่านจุดทดสอบและหลังจากนั้นอีก 2 นาที ให้จับชีพจรนักฟุตบอลราย

นั้นอีกครั้งหนึ่ง

image

การประเมินผล ให้จับเวลาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนผ่านจุดสิ้นสุดและจับชีพจรของนักฟุตบอลรายนั้นๆ ก่อน

เริ่มการทดสอบ และเมื่อผ่านจุดสิ้นสุดไปแล้ว 2 นาที

      เสาร์นี้คงยังไม่สามารถกล่าวถึงการทดสอบทั้งหมดได้ คงต้องอดใจรออีก 1 สัปดาห์ คิดว่าคงจะ

จบวิธีการทดสอบเพื่อดูความฟิตหรือขีดความสามารถของนักฟุตบอลแต่ละคนได้เป็นรายบุคคล คิด

ว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทีมฟุตบอลทุกๆ ทีม โดยเฉพาะทีมฟุตบอลอาชีพหรือกึ่งอาชีพของ

ประเทศไทยที่กำลังเริ่มฤดูการแข่งขันประจำปี 2006 ซึ่งจะมีรายการสัมมนาและจัด Work sit up ใน

เร็วๆ วันนี้ วันนี้ ขอสวัสดีและลาไปก่อนนะครับ

ขอขอบคุณ

Author

นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ (กระดูกและข้อ)

182 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.706

การตั้งครรภ์นอกมดลูก การตั้งครรภ์นอกมดลูกเป็นสภาวะอันตรายเฉียบพลัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันที มิฉะนั้นถ้าการตั้งครรภ์นอกมดลูกนั้นเกิดการแท้ง หรือเกิดการแทรกซ้อนจากการชอนไชของรก จะทำให้เกิดการตกเลือดในช่องท้อง ซึ่งอันตรายถึงชีวิตถ้าแก้ไขไม่ทันการณ์ เนื่องจากจะเสียเลือดในช่องท้องเป็นจำนวนมาก การท้องที่ไม่เกิดขึ้นในโพรงมดลูกถือเป็นการตั้งครรภ์ผิดปกติเรียกว่าท้องนอกมดลูก 80 เปอร์เซ็นต์

ใยอาหาร : คืออะไร?/พบในที่ใดบ้าง?

6 มิถุนายน 2556 1.136

ในปัจจุบันมีคนพูดถึงใยอาหารกันมาก ท่านอาจจะงงและนึกไม่ออกว่าใยอาหารเป็นส่วนประกอบส่วนใดของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป

โรคหลอดเลือดสมองตีบ (อัมพาต)

30 พฤศจิกายน 2558 2.901

โรคหลอดเลือดสมอง หรือสโตร๊ก(Stroke) อาจฟังดูไม่คุ้นหู แต่ถ้าบอกว่าอัมพาต หลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดี เพราะพบมากขึ้นทุกวันในสภาวะความเครียดทางเศรษฐกิจปัจจุบัน อัมพาตอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ