โพสต์ 19 ก.พ. 57 ปรับปรุง 22 พ.ค. 57 3,819 Views

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 27

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 27

 วิธีทดสอบความฟิตของนักฟุตบอล ตอนที่ 3 

ท่านผู้ติดตามคอลัมน์นี้เป็นประจำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นโค้ชหรือผู้ฝึกสอนบางท่านอาจ

ได้มีโอกาสนำไปฝึกหัดการทดสอบความฟิตหรือสมรรถภาพทางกายของนักฟุตบอลในสังกัดของ

ท่านบ้างแล้ว หากมีประสบการณ์ดีไม่ดีอย่างไร เขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างก็ดีนะครับ ส่วนท่านที่เพิ่งจะ

ได้อ่านคอลัมน์นี้เป็นครั้งแรก ขอเรียนให้ท่านทราบว่า วิธีทดสอบความฟิตของนักฟุตบอลที่ผมนำมา

เขียนในคอลัมน์นี้ เป็นสิ่งที่ FIFA แนะนำให้ทีมฟุตบอลต่างๆ ทั่วโลกทำ ผมขอกล่าวถึงการทดสอบ

ชุดที่ 2 Sprint and Agility Tests (การทดสอบความรวดเร็วและความคล่องแคล่ว) ลำดับที่ 2 ต่อไป

นะครับ

 

2.2. Four-line Sprint (การทดสอบความคล่องตัวหรือความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางขณะวิ่ง)

การเตรียมสนามเพื่อทดสอบ (ดูรูปประกอบ)

image

หาพื้นที่ในสนามฟุตบอลขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร แนวเส้นที่ 1 ห่างจากเส้นที่ 2 เท่ากับ

20 เมตร แนวเส้นที่ 2 ถึงแนวเส้นที่ 3 และแนวเส้นที่ 3 ถึงแนวเส้นที่ 4 ห่างเท่ากันคือ 10 เมตร จุด

เริ่มต้น (จุด A) อยู่บนแนวเส้นที่ 3 จุด B, C อยู่บนแนวเส้นที่ 4 และ 2 ตามลำดับ โดยอยู่ในแนวขนาน

กัน จุด D, E อยู่บนแนวเส้นที่ 3 และ 1 ตามลำดับ โดยอยู่ในแนวขนานกัน

การประเมินผล ให้จับเวลานับตั้งแต่ให้สัญญาณ เริ่มทดสอบนักฟุตบอลลุกขึ้นเริ่มวิ่งจากจุด A-B-C-

D-E จนผ่านจุด E ไป

 

2.3. Zigzag Run (การวิ่งซิกแซก)

วิธีทดสอบ ให้นักฟุตบอลยืนอยู่ข้างกรวยหมายเลข 1 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทดสอบหากรวยอีก 5 อัน

มาวางทแยงกันเป็น 2 แถวตามรูป แถวแรกกรวยหมายเลข 1, 3 และ 5 ส่วนแถวที่ 2 กรวยหมายเลข

2, 4 และ 6 เมื่อให้สัญญาณเริ่มการทดสอบ นักฟุตบอลจะต้องวิ่งไปทีละจุดจากกรวยหมายเลข 1 ไป

อ้อมกรวยหมายเลข 2 วิ่งไล่ไปเรื่อยจนผ่านกรวยหมายเลข 6

การประเมินผล ให้จับเวลาตั้งแต่ให้สัญญาณเริ่มการทดสอบ นักฟุตบอลเริ่มวิ่งจนกระทั่งผ่านกรวย

หมายเลขที่ 6

การเตรียมสนามเพื่อทดสอบ (ดูรูปประกอบ)

image

3. การทดสอบ Test of Anaerobic and Aerobic Endurance (การทดสอบความบึกบึนทั้ง

แอโรบิคและแอนแนโรบิค) ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 แบบด้วย คือ

 

3.1 Three Corner Run (การวิ่งแบบสามเหลี่ยม)

หลักการ เป็นการวัดความอดทนบึกบึนเกี่ยวกับแอนแนโรบิค

วิธีทดสอบ ก่อนเริ่มทดสอบให้จับชีพจรของนักฟุตบอล (ขณะที่พัก) ให้นักฟุตบอลเริ่มวิ่งจากจุด

A B C เป็นสามเหลี่ยม (ตามรูป) จากจุด A-B เท่ากับ 80 เมตร จุด B-C เท่ากับ 20 เมตร และจุด C

กลับมาที่จุด A อีกครั้ง ระยะเป็น 82.4 เมตร หลังอ้อมจุด A แล้ว วิ่งต่อไปอีก 20 เมตร ถือเป็นจุดสิ้น

สุดการทดสอบ ให้จับเวลาเมื่อผ่านจุดทดสอบและหลังจากนั้นอีก 2 นาที ให้จับชีพจรนักฟุตบอลราย

นั้นอีกครั้งหนึ่ง

image

การประเมินผล ให้จับเวลาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนผ่านจุดสิ้นสุดและจับชีพจรของนักฟุตบอลรายนั้นๆ ก่อน

เริ่มการทดสอบ และเมื่อผ่านจุดสิ้นสุดไปแล้ว 2 นาที

      เสาร์นี้คงยังไม่สามารถกล่าวถึงการทดสอบทั้งหมดได้ คงต้องอดใจรออีก 1 สัปดาห์ คิดว่าคงจะ

จบวิธีการทดสอบเพื่อดูความฟิตหรือขีดความสามารถของนักฟุตบอลแต่ละคนได้เป็นรายบุคคล คิด

ว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทีมฟุตบอลทุกๆ ทีม โดยเฉพาะทีมฟุตบอลอาชีพหรือกึ่งอาชีพของ

ประเทศไทยที่กำลังเริ่มฤดูการแข่งขันประจำปี 2006 ซึ่งจะมีรายการสัมมนาและจัด Work sit up ใน

เร็วๆ วันนี้ วันนี้ ขอสวัสดีและลาไปก่อนนะครับ

ขอขอบคุณ

Author

นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ (กระดูกและข้อ)

180 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 28

19 กุมภาพันธ์ 2557 3.867

บทความเรื่องวิธีทดสอบความฟิตของนักฟุตบอลในคอลัมน์นี้คงเป็นตอนจบของ Pre-season Assessment of Performance ที่ FIFA ได้แนะนำเอาไว้ในหนังสือ Football Medicine Manual สำหรับโค้ชและผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมต่างๆ จะได้นำไปใช้กับนักฟุตบอลของตนเอง

โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (inherited metabolic disorders)

18 กุมภาพันธ์ 2557 10.834

โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (inherited metabolic disorders) ที่ "น้องกัน" และ "น้องกี้" ป่วย และเสียชีวิตไปแล้วตามที่ปรากฎเป็นข่าวนั้น เป็นโรคที่เกิดจากระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายบกพร่อง

หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.130

คุณคงจะเคยมีอาการต่าง ๆ ดังนี้ จาม คันจมูก ตา หูและลำคอ มีน้ำมูกใส ๆ ไหลออกมาบ่อย ๆ รู้สึกจมูกตัน ตาแดง และมีน้ำตาไหล คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่า โรคภูมิแพ้อาจทำให้เกิดอาการเจ็บคอ ไอ อ่อนเพลีย ปวดท้อง ปวดศรีษะ และปวดบริเวณคาง และหน้าผาก

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ