โพสต์ 19 ก.พ. 57 ปรับปรุง 22 พ.ค. 57 3,520 Views

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 1

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 1

    ในสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเวชศาสตร์การกีฬามาให้

เป็นประโยชน์ต่อการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นแบบใด เช่น เดิน เดินเร็ว วิ่ง ว่ายน้ำ แบดมินตัน

ฟุตบอล หรือจะเป็นวิ่งมาราธอนที่ทางสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และทาง สสส.

(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) กำลังพยายามให้เครือข่ายชมรมวิ่งทั่ว

ประเทศไทยได้เชิญชวนและขยายจำนวนนักวิ่งมาธอนให้มากยิ่งขึ้นจะได้มาสมัครแข่งขัน “สสส.

กรุงเทพมาราธอน” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2548 มีจำนวนมากขึ้น

FITNESS (ฟิตเนส)

ผมขอใช้คำว่า “ความฟิต” แทนคำว่า “Fitness” (ฟิตเนส) ก็แล้วกัน ในบทความนี้ ความจริง “ความ

ฟิต” ของร่างกายเป็นจุดมุ่งหมายของการออกกำลังกายที่ทุกคนต้องการ ส่วนใหญ่พวกเราจะบอกกัน

แต่เพียงว่า “มาออกกำลังกายกันเถิด จะช่วยทำให้มีสุขภาพแข็งแรง” เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผมว่าคน

ไทยมีการศึกษาดีขึ้นมากแล้ว บุคคลในวงการออกกำลังกายทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ / ครู

ผู้ฝึกสอนกีฬา / Fitness instructor ตามศูนย์ออกกำลังกายต่างๆ ควรจะแนะนำความเป็นรูปธรรมของ

ประโยชน์ของการออกกำลังกายแก่ประชาชน ชาวไทยทุกคนที่ออกกำลังอยู่ในขณะนี้เป็นประจำอยู่

แล้ว และกับผู้ที่ยังไม่เคยออกกำลังกายเลย จะได้ทราบผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมที่จะเกิดขึ้นกับ

ตนเอง และเป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ว่าท่านจะมีฐานะอย่างได ยากดีมีจน มีเงินทองมาก

น้อยเพียงใด ทุกคนมีสิทธิ์มี “ความฟิต” (FITNESS) จากการออกกำลังกายได้ เหมือนที่ผมพยายาม

จะสื่อให้ท่านทั้งหลายมาโดยตลอดว่า “สุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวท่าน” “ใครทำใครได้” คนอื่นจะมาทำให้

ท่านมี “ความฟิต” หรือ “สุขภาพดี” ไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่มีเงินทองมากมาย หรือร่ำรวยทรัพย์สิน “ความมี

สุขภาพดี” หรือ ทำให้ตนมี “ความฟิต” (FITNESS) จนมีสุขภาพแข็งแรง โดยที่ตนเองไม่ต้องลงมือ

ลงแรงออกกำลังกายเลย นั้นเป็นไปไม่ได้

FITNESS (ฟิตเนส) มีกี่แบบ?

หากท่านที่มีเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันหลายๆ คน มาพบปะสังสรรค์กันในงานเลี้ยงรุ่น ท่านลอง

สังเกตดูว่า ใครมีความแข็งแรง หรือมี “ความฟิต” (Fitness) มากกว่ากัน? ซึ่งเป็นการพินิจพิจารณา

จากภายนอกเท่านั้น แต่ในทางวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือเวชศาสตร์การกีฬา หรือทางการแพทย์เรา

อาจมีการวัดค่าต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมได้

ในเรื่องของการมีสุขภาพแข็งแรงนั้น เรามีองค์ประกอบหรือชนิดของความฟิต (FITNESS) ที่มีผู้

กล่าวถึงไว้ดังนี้

แอโรบิคฟิตเนส (Aerobic Fitness หรือ Cardiovascular Fitness)

Musculo skeletal Fitness

Metabolic Fitness

ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะบอกได้ว่าใครมี “ความฟิต” (Fitness) มากกว่ากัน? และ “ความฟิต’ (Fitness)

เหล่านี้ จะเกิดขึ้นจากปฏิบัติตัวของแต่ละคนเท่านั้น และส่วนหนึ่งที่สำคัญมากของการปฏิบัติตัวก็คือ

“การออกกำลังกาย”

แอโรบิคฟิตเนส (AEROBIC FITNESS หรือ CARDIO-VASCULAR FITNESS)

ความสามารถของร่างกายที่จะนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้กิจกรรมต่างๆ ของคนๆ นั้นเป็นไปด้วยความคล่องแคล่ว หากมีความสามารถสูง (High Aerobic

Fitness) คนที่มี Aerobic Fitness สูง จะมีโรคเรื้อรัง เช่นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์

อัมพาต เบาหวาน มะเร็ง เกิดขึ้นได้น้อยกว่า และไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นมาก ยามเมื่อสูงอายุขึ้น

(Independence)

ความฟิตของระบบกล้ามเนื้อกระดูก (MUSCULO SKELETAL FITNESS )

MUSCLE STRENGTH ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

MUSCLE ENDURANCE ความอดทนของกล้ามเนื้อ

MUSCLE FLEXIBILITY ความยืดหยุ่นของข้อต่อ กล้ามเนื้อและเอ็น

ความฟิตของระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกาย (METABOLIC FITNESS)

     ความสามารถของร่างกายในการเผาผลาญพลังงาน โดยมีผลทำให้ขบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ เป็นปกติ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ทำให้น้ำตาลในเลือดปกติ (เป็นโรคเบาหวานน้อยลง) ไขมันในเลือดปกติ (เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันน้อยลง)

ขอขอบคุณ

Author

นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ (กระดูกและข้อ)

52 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปนเปื้อน

5 มิถุนายน 2556 3.563

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวพบอาหารนำเข้าจากต่างประเทศปนเปื้อนหลายรายการ

มารู้จัก ฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี กันเถอะ

9 ตุลาคม 2558 4.611

การตรวจหา เอ วัน ซี เป็นตัวช่วยในการประเมินความสามารถในการควบคุมเบาหวานในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ชัดเจน เพราะบอกถึงผลการควบคุมระดับน้ำตาลในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ไม่ใช่เพียงแค่วันสองวันก่อนการตรวจ

ปวดหลัง เป็นๆ หายๆ

17 สิงหาคม 2556 3.226

ปวดหลัง เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของอาการปวดหลัง พบได้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเป็นต้นไป เป็นภาวะที่ไม่มีอันตรายร้ายแรง และมักจะหายได้เอง แต่อาจเป็นๆ หายๆ เรื้อรังได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ