โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 4,695 Views

ASTHMA

ASTHMA 

ASTHMA At the end of the last year, you may have heard the sad news of the Thai star “Off - Apichat Paupimon”, who died from asthma – a condition he had since he was young. The comedian “Dee-dokmadun”, is now also suffering from asthma in the ICU.

 

Asthma is the illness coming from the allergy. Two third of the asthma patients suffer from the allergy. Generally, the patients always have a cough and a stuffy nose in the morning and in the night. Today, the number of asthmatic patients has increased by 10 percent. In Thailand, we estimate that the number of asthmatic sufferers is about 3 million and around 1,000 asthma patients die each year. Unfortunately, 70 percent of these patients die because they come to the hospital too late.

Generally, asthma is brought on by an allergy to dust, pollen, or even seafood. The allergy has different presenting symptoms, depending on the health of that person. Some people who have severe symptoms will die from this illness. The cause of asthma is contraction of the bronchus and much sputum production, which causes the difficulty in breathing and wheezing. The patient gets progressively tired especially when he/she exhales. However, when the brochospasm becomes worse, there is little noise when the patient breathes. This is why the person may have a fatal asthma attack because he/she cannot breathe and does not get medical treatment in time.

Fatal Asthma Attack, is from symptoms severe enough that may cause the patient’s death. The reason why the patient suffers from a fatal asthma attack is that they do not use the medicines regularly or wrongly use the medication. The other reason is that the bronchus (airway) of that patient becomes hyper-sensitive.

As asthma is a respiratory illness, most of the patients may suffer from colds, sinusitis, bronchial infections and have a high risk of intercurrent diseases.

Asthma is a chronic disease which needs ongoing medical treatment and exercises. These two things can increase immunity against the illness. The patients have to strictly follow the advice from the doctor and must not forget to take their medicines and inhalers. The aerosol inhalers are divided into two types : one is used to prevent the symptoms, while the other is used when the patient is suffers from an asthma attack.

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ต้อหิน

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.403

คือ ภาวะความดันลูกตาสูง ทำให้ขั้วประสาทตาเสื่อม เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง มักพบในคนอายุ 40-60 ปี ต้อหินอันตรายกว่าต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อที่ประสาทตาจะเสื่อมไปเรื่อย ๆ ส่วนที่เสียไปแล้วไม่สามารถทำการรักษาให้ดีเหมือนเดิมได้ ถ้าไม่รักษาทำให้ตาบอดได้

นักฟุตบอลที่กำลังจะเข้าแข่งขันในไทยลีกหรือดิวิชั่นต่างๆ มีความฟิตเพียงใด ?

17 กุมภาพันธ์ 2557 5.873

ในช่วงนี้สโมสรฟุตบอลต่างๆ กำลังเตรียมตัวนักฟุตบอลเพื่อข้าร่วมการแข่งขัน และหัวใจของความสำเร็จที่สำคัญมากๆ เป็นอันดับต้นๆ ก็คือความฟิต หรือความสมบูรณ์แข็งแรงในสมรรถภาพทางกายของนักฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

2 สิงหาคม 2556 4.846

การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักจะ ได้ผลดีมากน้อยเพียงใดขึ้นกับระยะของโรคขณะเริ่มต้นรักษา ปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ