โพสต์ 20 ก.พ. 57 ปรับปรุง 11 มี.ค. 58 1,313 Views

โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮันทาเป็นอย่างไร

โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮันทาเป็นอย่างไร

โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮันทา (hanta virus) มีลักษณะจำเพาะที่แตกต่างจากโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆ โดยพบว่าผู้ป่วยจะมีความผิดปกติของการทำงานของไตร่วมด้วย จึงเรียกโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮันทาว่า hemorrhagic fever with renal syndrome หรือ HFRS แตก ต่างจากโรคไข้เลือดออกที่พบบ่อยในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (dengue virus) สำหรับในประเทศไทย ถึงแม้จะยังไม่มีรายงานการเกิดโรคจากเชื้อไวรัสฮันทา แต่จาก การศึกษาวิจัยเมื่อปี พ.ศ.2535 พบว่าอัตราการติดเชื้อไวรัสฮันทาในหนูทั้งในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พบได้มากถึงร้อยละ 20 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงทีเดียว

 

ลักษณะที่สำคัญของโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮันทา คือ อาการไข้สูงหนาวสั่นที่เกิดขึ้นทันทีทันใด และผู้ป่วยจะมีภาวะเกล็ดเลือดผิดปกติ ทั้งปริมาณลดน้อยลงและการทำหน้าที่ผิดปกติ ทำให้เกิดปัญหาเลือดออกทั่วร่างกาย รวมทั้งเลือดออกในอวัยวะภายในด้วย เช่น เลือดออกในสมอง เลือดออกในปอด เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีความบกพร่องในการทำงานของไต ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจพบภาวะช็อก หรือไตวายได้ ซึ่งทำให้อัตราตายจากโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮันทาเพิ่ม มากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ได้รับการบำบัดรักษาไม่ทันท่วงที

ระยะฟักตัวของโรคนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ภายหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับเชื้อไวรัส เชื้อไวรัสฮันทาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 2-3 วันที่อุณหภูมิห้อง ไวรัส ถูกทำลายโดยแสงแดด หรือรังสีอัลตราไวโอเล็ต การทำความสะอาดล้างถูหรือซักล้าง โดยใช้ผงซักฟอกตามปกติ สามารถทำลายเชื้อไวรัสฮันทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เชื้อไวรัสฮันทามีความสามารถที่จะมีชีวิตในอุณหภูมิที่ต่ำ หรือบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็น การใช้กับดักหนูเป็นมาตราการที่นำมาใช้อย่างได้ผลดีในต่างประเทศ หนูที่ตายแล้วต้องนำมาทำลายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วเผาหรือฝังอย่างเป็นระบบด้วยมาตราการป้องกันการระบาดที่เข้มงวด ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนสาร คัดหลั่งจากหนูโดยเด็ดขาด

ในกรณีที่มีอาการรุนแรงโดยเกิดจากเชื้อไวรัสฮันทาที่พบในทวีปเอเชีย ดังที่พบการระบาดในประเทศเกาหลีโรคติดเชื้อไวรัสฮันทาจะเริ่มต้นด้วยอาการในระยะแรกที่ผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดศีรษะมาก มักจะมีอาการปวดท้องและปวดหลังร่วมด้วย บาง รายมีอาการมึนงง หรือเกิดภาวะสับสนขึ้นทันทีทันใด ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮันทาเกือบทั้งหมดจะสามารถ ตรวจพบอาการตาแดง และจุดเลือดออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณของร่างกายส่วนบนได้ นอกจากนี้ แพทย์ยังอาจตรวจพบรอยแดงที่บริเวณผิวหนัง ซึ่งจะจางลงเมื่อกด มักพบที่บริเวณใบหน้าและลำตัวอีกด้วย

หลังจากมีอาการได้ประมาณ 4-7 วัน ไข้จะลดลง และจะมีผู้ป่วยบางรายที่มีอาการและอาการแสดงของภาวะช็อก ภาวะช็อกในโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮันทาเกิดจากการที่มีการรั่วของสารน้ำออกจาหลอดเลือดฝอย เหมือน เช่นที่พบในโรคไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบกลไกของการเกิดภาวะดังกล่าว ในรายที่มีอาการรุนแรง จะพบภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงร่วมด้วยได้บ่อยๆ เกิดจากโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดถูกใช้จนหมดไปจากร่างกายอย่างรวด เร็ว

ความบกพร่องในการทำงานของไตที่พบได้ เช่น การมีปัสสาวะออกน้อย หรือไม่มีน้ำปัสสาวะเลย ตรวจ พบความผิดปกติของดุลสารน้ำและกรด-ด่างในร่างกาย ความดันเลือดสูงหรือภาวะปอดบวมน้ำ ซึ่งถ้าผู้ป่วยไม่เสียชีวิตเสียก่อน ความผิดปกติเหล่านี้จะกลับสู่ภาวะปกติได้ โดยใช้เวลาประมาณ 3-10 วัน สำหรับกลไกที่ทำให้เกิดความผิดปกติที่ไตนั้น ปัจจุบันเชื่อว่าเป็นผลอันเนื่องมาจากภาวะช็อก ร่วมกับภาวะการอักเสบโดยมีสารโปรตีนที่สำคัญหลายชนิดเข้ามามีบทบาทในการทำ ให้เกิดพยาธิสภาพในไต

สำหรับอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสฮันทา พบได้ประมาณร้อยละ 5-15 ในจำนวนนี้ประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยทั้งหมดจะเสียชีวิตจากภาวะช็อก ประมาณสองในสามจะเสียชีวิตจากภาวะอันเนื่องมาจากความบกพร่องของไต

อย่างไรก็ตามสำหรับโรคที่เกิดจากเชื้อไว รัสฮันทาบางสายพันธุ์ อาจมีอาการไม่รุนแรงก็ได้ ส่วนสายพันธุ์ที่พบในทวีปเอเชียมีทั้งที่ทำให้เกิดโรคที่รุนแรงและโรคที่ไม่ รุนแรง

imageที่มา : นพ.วรวุฒิ เจริญศิริ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

หยุดหายใจ / หัวใจหยุดเต้นในขณะแข่งขันฟุตบอล

26 สิงหาคม 2556 3.382

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวฮือฮาไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ที่มีนักฟุตบอลอดีตทีมชาติอังกฤษตั้งแต่รุ่นเยาวชน ฟาบริซ มูอัมบ้า วัย 23 ปี กองกลางของทีมโบลตัน วันเดอเรอร์ส ทีมดังในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ ฟุบหมดสติหยุดหายใจในนาทีที่ 41 ขณะแข่งขัน

ฟีฟ่า ฟุตซอลเวิร์ลคัพ บราซิล 20008 (ครั้งที่ 6)

18 กุมภาพันธ์ 2557 850

ผมเดินทางมาประเทศบราซิล ตั้งแต่ 28 กย. 2551 เพื่อเป็นแพทย์ประจำทีมให้กับทีมฟุตซอลชาติไทย ที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน ฟุตซอลเวิร์ลคัพ หรือฟุตซอลโลกเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน ภายใต้การนำทีมของผู้จัดการทีม คุณอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ

การบาดเจ็บที่ข้อเข่าจากกีฬา (ตอนที่ 12)

18 กุมภาพันธ์ 2557 2.289

ในสัปดาห์ที่แล้วผมได้กล่าวถึงการรักษาด้วยวิธีทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู (PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION) มาแล้ว พอที่ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่าการรักษาการบาดเจ็บของข้อเข่าจากกีฬามีได้หลายวิธี ผู้ที่จะควรพิจารณาได้ดีที่สุด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ