โพสต์ 8 ต.ค. 58 ปรับปรุง 11 ก.ย. 60 7,355 Views

โรคสมองเสื่อม ป้องกันได้

ข้อมูลสุขภาพด้านภาวะสมองเสื่อม ศึกษาได้ที่นี่

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การดูแลเด็กวัย 1 ขวบ

19 กุมภาพันธ์ 2557 1.290

วัยขวบปีแรกของชีวิต เป็นวัยที่มีความสำคัญในการวางรากฐานต่อการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของเด็กต่อไปในอนาคต เด็กวัยนี้จะมีการเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวจะเริ่มจากชันคอ คว่ำ คืบ คลาน ลุกนั่ง เกาะยืน และยืนได้ในที่สุด เด็กยังไม่สามารถพูดได้จะสื่อโดยการร้อง ส่งเสียงอ้อแอ้ และใช้ภาษาท่าทาง เมื่อปลายขวบปีแรก

การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก

27 สิงหาคม 2556 1.995

การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกเรียกว่า bone densitometry เป็นเทคนิกการตรวจทางรังสีวิทยาที่มีประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน(osteoporosis) ในระยะแรกเริ่มปัจจุบันทางการแพทย์นิยมใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนที่แพร่หลายมากชนิดหนึง

งานวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยในอนาคต 2

19 กุมภาพันธ์ 2557 1.265

ผมได้เขียนถึงเรื่อง “วิทยาศาสตร์การกีฬา” มา 2 สัปดาห์แล้ว เพื่อให้ท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรง ท่านที่สนใจงานด้านนี้ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องกีฬา จะได้รับทราบความเป็นไปของงานด้านนี้ในประเทศไทย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ