โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 965 Views

โรคบุคลิกภาพผิดปกติ : (การแก้ไขและการป้องกัน)

โรคบุคลิกภาพผิดปกติ : (การแก้ไขและการป้องกัน)

โรคบุคลิกภาพผิดปกติ พบได้บ่อยประมาณร้อยละ 10-20 ของประชากรทั่วๆไป สาเหตุเกิดจากการถูกเลี้ยงดูมาในวัยเด็กอย่างไม่ถูกต้อง การแก้ไขทำได้ยาก แต่สามารถป้องกันได้โดยการส่งเสริมให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเหมาะสม

เริ่มต้นจากเด็กอายุขวบปีแรก ควรให้การดูแลเอาใจใส่สม่ำเสมอ ตอบสนองความต้องการคือ ความหิว และความต้องการสัมผัสโดยผู้ดูแลอย่างคงที่ ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

ในเด็กอายุหนึ่งถึงสามปี ควรปล่อยให้เด็กเป็นอิสระในการเล่น อยากรู้อยากเห็นอยากลอง แต่มีขอบเขตที่ปลอดภัย มีกฏกติกาตามสมควร
เด็กอายุสามถึงหกปี ควรให้เข้าโรงเรียนอนุบาลที่สอนในแนวเตรียมความพร้อม ไม่เร่งเรียนให้อ่านออกเขียนได้ แต่ให้เด็กพัฒนาไปทุกด้านพร้อมๆ กัน
เด็กอายุหกปีถึงสิบสองปี ให้เข้าโรงเรียน และติดตามความสำเร็จของเด็กอย่างสม่ำเสมอ
เด็กวัยรุ่นอายุสิบสองถึงสิบแปดปี ปล่อยให้เป็นอิสระ ให้มีขอบเขต ส่งเสริมให้มีความเป็นตัวของตัวเอง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตน
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีแรกจนถึงวัยรุ่นตอนปลาย สภาพครอบครัวควรมีความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และมีการพูดคุยสื่อสารกันได้อย่างดี เด็กจะเกิดความมั่นคงทางอารมณ์ เรียนรู้ และเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่เข้าไปเป็นบุคลิกภาพของตนเอง

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปวดบริเวณเท้า

25 กันยายน 2556 1.172

เท้าของคนเรามีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่คนเราเริ่มใช้เท้าเดินเมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ เป็นต้นมา จนในปัจจุบันมีการเรียนสอนวิชาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเฉพาะเท้าอย่างเดียว เกิดขึ้นแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา

โรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ Urinary Incontinence

21 มกราคม 2561 1.369

โรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ปัสสาวะบ่อยมาก ทั้งกลางวัน กลางคืน ปวดกลั้นมากขณะที่จะไปห้องน้ำจนบ่อยครั้งหรือบางครั้งกลั้นไม่อยู่ราดออกไปก่อน สตรีหลังคลอดบุตรตามธรรมชาติผ่านช่องคลอด 2-3 คนแล้ว

4 โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา

25 พฤศจิกายน 2558 10.845

ต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม และต้อเนื้อ มีอาการอย่างไร ใครบ้างที่มีความเสี่ยง

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ