โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,278 Views

โรคจิต : (การแก้ไข)

โรคจิต : (การแก้ไข)

เนื่องจากโรคจิตมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการโรคจิตนั้น การรักษาจึงต้องหาสาเหตุให้พบ และแก้ไขตามสาเหตุนั้น เช่น ถ้ามีสาเหตุจากการใช้ยาเสพติด ก็ต้องหยุดยาเสพติดนั้น

การรักษาโรคจิตโดยทั่วๆ ไป จะมีแนวทางดังนี้

การใช้ยา เป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในขณะนี้ ยาสามารถลดอาการโรคจิตต่างๆ ได้อย่างดี ทำ ให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม การใช้ยามีทั้งยารับประทาน และยาฉีด จิตแพทย์จะเป็นผู้สั่งยาให้ และมักจะนัดมาเพื่อรับยาต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์ เมื่ออาการดีขึ้นแล้ว ก็จำเป็นต้องรับประทานยา เพื่อป้องกันต่อไปอีกตามแพทย์กำหนด ไม่ควรหยุดยาเอง เพราะอาจทำให้เกิดอาการโรคจิตกำเริบขึ้นมาอีก ผู้ป่วยบางคนต้องรับประทานยาต่อเนื่องกันหลายเดือน หรือหลายปี การรับประทานยานานๆ ไม่มีอันตราย ถ้าแพทย์เป็นผู้สั่งให้
การรักษาด้วยไฟฟ้า เป็นการรักษาผู้ป่วยโรคจิตที่ได้ผลดีเช่นกัน การรักษาไม่อันตราย แพทย์จะใช้ในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น เช่น ผู้ที่มีอาการรุนแรง , มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรับประทานยา
การใช้สิ่งแวดล้อมช่วยบำบัด ผู้ป่วยโรคจิต ส่วนมากจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจโดยใช่สิ่งแวดล้อมที่เข้าใจ และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการปรับตัวในสังคม

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การออกกำลังกายในฤดูร้อน

18 กุมภาพันธ์ 2557 5.672

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพูดถึงการทำลายสิ่งแวดล้อม/ การปลูกป่า/ การใช้ชีวิตประจำวันที่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา/ มีการกล่าวถึงอุณหภูมิของโลกที่นับวันแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ

9 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มโรคเรื้อรัง NCDs

31 มีนาคม 2560 9.553

ประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรคเรื้อรัง NCDs เกิดจากพฤติกรรม การสูบบุหรี่ รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด ออกกำลังกายไม่เพียงพอ และดื่มสุรามาเกินไป

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ

5 มิถุนายน 2556 2.385

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเป็นภาวะที่ตรงข้ามกับต่อมไทรอยด์ทำงานมาก ฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ในเลือดอยู่ในระดับน้อยเกินไป และทำให้เกิดอาการจากการที่มีฮอร์โมนน้อย สาเหตุของต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกิดได้จาก

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ