โพสต์ 31 ก.ค. 60 ปรับปรุง 31 ก.ค. 60 169 Views

เยื้อหุ้มสมองอักเสบ (Meningtis)

References: 
1. http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/en/
2. https://th.wikipedia.org/wiki/เยื่อหุมสมองอักเสบ
3. http://odpc12.ddc.moph.go.th/odpc_12/?q=th/news_ODPC12_Songkhla
4. N Health

ขอขอบคุณ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องต้องรู้...ก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยเบาหวาน

15 กุมภาพันธ์ 2557 587

ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้เช่นเดียวกับคนปกติ การผ่าตัดถือได้ว่าเป็นแรงกดดันที่มีต่อผู้ป่วยเบาหวาน ทำให้มีอาการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสมดุลของร่างกาย มีการหลั่งฮอร์โมนหลายชนิดที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วย และมีผลต่อเนื่องกับการหายของแผล และการติดเชื้อ ดังนั้นก่อนได้รับการผ่าตัด ผู้ป่วยควรจะได้รับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียงปกติเสียก่อน

การประหยัดทรัพยากรน้ำ

17 กุมภาพันธ์ 2557 822

แสดงว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความห่วงใยต่อประเทศชาติ และเห็นความสำคัญของการประหยัดทรัพยากรน้ำ ขอร่วมมือกับคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่เนื้อหาสาระจากหนังสือคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง จัดพิมพ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันปลูกจิตสำนึกในการประหยัดทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะทำให้ช่วยส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชาวไทยทุก ๆ คน

นิสัยการดูดนิ้ว

19 กุมภาพันธ์ 2557 1.728

การดูดนิ้ว ถือว่าเป็นพฤติกรรมปกติ ซึ่งพบได้ในเด็กเล็ก ตั้งแต่เกิดจนถึง 2 ปี ระยะแรกเด็กจะเอามือเข้าปากร่วมกับความหิว ต่อมาเด็กจะพบว่าเกิดความเพลิดเพลิน และทำต่อไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นนิสัย ส่วนใหญ่หลัง 2 ปี เด็กจะเลิกดูดนิ้วไปเอง เด็กที่ดูดนิ้วจนโตนั้นมักเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของผู้เลี้ยงดู เช่นการที่พ่อ แม่ กังวลมาก

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ