โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 2,570 Views

ออร์โธปิดิคส์ หมายถึงอะไร

ออร์โธปิดิคส์ หมายถึงอะไร

ออร์โธปิดิกส์ เป็นชื่อสาขาวิชาแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ กระดูกและข้อ เอ็นยึดกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นประสาท การดูแลรักษาจะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์โรค การให้การรักษาทางยา การให้การรักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของการทำงานของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้ กลับคืนมา โดยร่วมมือกับแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัด ตลอดจนการให้การรักษาโดยการผ่าตัด
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้บางทีเรียกว่า ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อซึ่งต้องเข้าฝึกศึกษาอบรมต่อภายหลังจบเป็น แพทย์แล้วอีก 4 ปี นอกจากนี้ ถ้าหากผึกอบรมต่อเพื่อให้เกิดความชำนาญในสาขาวิชาย่อยลงไปอีก จะต้องฝึกอบรมต่ออีก 1-2 ปี สาขาย่อยของออร์โธปิดิกส์ ได้แก่ การดูแลรักษาคนไข้ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญในเรื่องเด็ก ชำนาญในเรื่องมือ ชำนาญในเรื่องกระดูกสันหลัง ชำนาญในเรื่องเวชศาสตร์การกีฬา ชำนาญในเรื่องการเปลี่ยนข้อเทียม เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปการรักษาโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จะเกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อต่อต่างๆ เอ็นยึดข้อกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยเกี่ยวข้องตั้งแต่กระดูกต้นคอ กระดูกสันหลังทั้งหมดและกระดูกเชิงกราน จากข้อไหล่จนถึงมือและจากข้อสะโพกจนถึงเท้า

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรควัวบ้า

1 สิงหาคม 2556 2.697

โรควัวบ้า (Mad Cow Disease) อาจเรียกว่า โรคสมองฝ่อ หรือ โรคสมองพรุน เป็นโรคติดต่อทางระบบประสาทในวัว และทำให้เกิดรอยโรคที่เนื้อสมองเป็นลักษณะรูพรุนคล้ายฟองน้ำ โรคนี้มีความรุนแรงถึงตายในวัวที่โตเต็มวัย

เซลล์บำบัด อีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาโรคหัวใจ

7 มิถุนายน 2556 4.172

การบำบัดด้วยเซลล์ คือ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) เพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างเนื้อเยื้อที่ถูกทำลาย

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

3 สิงหาคม 2556 2.537

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก เป็นเทคโนโลยีในการผ่าตัดที่เริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันสาเหตุเนื่องจากเราต้องการให้ผู้ป่วยมีการพักฟื้นให้สั้นที่สุดและกลับไปทำงานได้เร็วที่สุด โดยหลักการผ่าตัดแบบแผลเล็กการผ่าตัดเข้าไปจะต้องเปิดแผลเท่าที่จำเป็น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ