โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 2,738 Views

ออร์โธปิดิคส์ หมายถึงอะไร

ออร์โธปิดิคส์ หมายถึงอะไร

ออร์โธปิดิกส์ เป็นชื่อสาขาวิชาแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ กระดูกและข้อ เอ็นยึดกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นประสาท การดูแลรักษาจะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์โรค การให้การรักษาทางยา การให้การรักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของการทำงานของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้ กลับคืนมา โดยร่วมมือกับแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัด ตลอดจนการให้การรักษาโดยการผ่าตัด
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้บางทีเรียกว่า ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อซึ่งต้องเข้าฝึกศึกษาอบรมต่อภายหลังจบเป็น แพทย์แล้วอีก 4 ปี นอกจากนี้ ถ้าหากผึกอบรมต่อเพื่อให้เกิดความชำนาญในสาขาวิชาย่อยลงไปอีก จะต้องฝึกอบรมต่ออีก 1-2 ปี สาขาย่อยของออร์โธปิดิกส์ ได้แก่ การดูแลรักษาคนไข้ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญในเรื่องเด็ก ชำนาญในเรื่องมือ ชำนาญในเรื่องกระดูกสันหลัง ชำนาญในเรื่องเวชศาสตร์การกีฬา ชำนาญในเรื่องการเปลี่ยนข้อเทียม เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปการรักษาโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จะเกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อต่อต่างๆ เอ็นยึดข้อกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยเกี่ยวข้องตั้งแต่กระดูกต้นคอ กระดูกสันหลังทั้งหมดและกระดูกเชิงกราน จากข้อไหล่จนถึงมือและจากข้อสะโพกจนถึงเท้า

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

มะเร็งกล่องเสียง (ตอนที่ 7)

3 สิงหาคม 2556 11.068

อาการเริ่มต้นของมะเร็งกล่องเสียงนั้น อาจ มีแค่เสียงแหบ เจ็บระคายในคอก็เป็นได้ เมื่อโรคเริ่มลุกลาม ตัวก้อนเนื้อร้ายก็จะขยายขนาดมากขึ้น เริ่มลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง เช่น ลุกลามไปยังกล้ามเนื้อของสายเสียงทำให้เสียงแหบมากขึ้น เริ่มสำลักอาหารและน้ำดื่ม

อาการปวดหลังเรื้อรังที่เกิดจากโรคข้ออักเสบต่างๆ

3 สิงหาคม 2556 2.724

โรคข้ออักเสบ อาทิเช่น โรครูมาตอยด์(Rheumatoid) โรคเก๊าต์(Gout) โรคข้อสันหลังอักเสบแบบยึดติด(AnkylosingSpondilitis) และโรคข้ออักเสบอื่นๆ สามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรังได้อาการของผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะแยกยากจากอาการปวดหลังเรื้อรังที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอื่น

เหตุการณ์วุ่นวายในสนามฟุตบอล

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.099

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยท่านส.ว.วรวุฒิ โรจนพานิช ประธานฯ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง “การศึกษา และค้นหาปัญหา และสาเหตุการก่อความรุนแรงของแฟนบอล เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทในสนามฟุตบอล”

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ