โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 5,131 Views

สิ่งแปลกปลอมติดคอ /หลอดลม

สิ่งแปลกปลอมติดคอ /หลอดลม

ปัญหาสิ่งแปลกปลอมหล่นไปในทางเดินอาหารและหลอดลมเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ในเด็กเล็ก ๆ มักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความระมัดระวังส่วนในผู้ใหญ่มักเกิดจากความประมาทเลินเล่อ

บัญญัติ 7 ประการสำหรับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมหล่นไปในทางเดินอาหารและหลอดลมมีดังต่อไป

นี้ คือ

1.  ไม่ควรให้เด็กเคี้ยว หรืออมสิ่งที่ไม่ใช่อาหารในปาก

2.  ไม่ควรให้เด็กเล็ก ๆ กินอาหารจำพวกน้อยหน่า, ละมุด ถั่วลิสง เนื่องจากเมล็ดเหล่านี้ลื่นและมีโอกาสหลุดจากปากเข้าไปในหลอดลมได้ง่าย

3.  ขณะรับประทานอาหาร ควรเคี้ยวอาหารช้า ๆ หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือหัวเราะขณะอาหารอยู่ในปาก สำหรับเด็ก ๆ ควรสอนไม่ให้วิ่งเล่นขณะรับประทานอาหาร

4.  หากฟันปลอมหลวม, ชำรุดหรือหัก ควรรีบปรึกษาทันตแพทย์เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี , ไม่หลุดง่ายและก่อนเข้านอนควรถอดฟันปลอม

5.  ควรเก็บสิ่งของเล็ก ๆ เช่น กระดุม เข็มกลัด ยา ให้อยู่ในที่ที่พ้นมือเด็ก

6.  เมื่อเห็นเด็กอมหรือเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าปากควรแนะนำอบรมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่ไม่ควรทำให้เกิดตกใจร้องเพราะจะทำให้เด็กสำลักเอาสิ่งแปลกปลอมนั้นหลุดเข้าไปในหลอดลมได้

7.  กรณีที่เด็กมีอาการสำลัก ไอ ปากเขียวขณะกินอาหารหรืออมสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในปากแม้ว่าหลังจากนั้นเด็กจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ตามควรนำเด็กทุรายมารับการตรวจจากแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการสำลักเอาสิ่งแปลกปลอมลงไป

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรณีฉุกเฉิน : ข้อควรทราบ (2)

5 มิถุนายน 2556 3.065

สำหรับการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินมุ่งเน้นไปตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

การออกกำลังกายในฤดูร้อน

18 กุมภาพันธ์ 2557 5.953

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพูดถึงการทำลายสิ่งแวดล้อม/ การปลูกป่า/ การใช้ชีวิตประจำวันที่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา/ มีการกล่าวถึงอุณหภูมิของโลกที่นับวันแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ

Cystic fibrosis (CF)

15 กุมภาพันธ์ 2557 9.017

ystic fibrosis (CF) เป็นโรคพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดโรคที่ปอดและระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตับอ่อน ในสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยโรค cystic fibrosis ประมาณ 30,000 ราย โรคนี้ก่อให้เกิดความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุที่เรียกว่า epithelial cells

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ