โพสต์ 25 ก.ย. 56 ปรับปรุง 25 พ.ค. 57 6,483 Views

ศูนย์ถันยะรักษ์

ศูนย์ถันยะรักษ์

ศูนย์ ถันยรักษ์ หรือ Breast Center เป็นสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ในด้านการตรวจและวินิจฉัยโรคเต้านมที่ครบ วงจร จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีสถานที่บริการอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช

ศูนย์ถันยะรักษ์ จัดเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคเต้านมที่มีความพร้อมและอุปกรณ์ ที่ทันสมัยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง มีระบบประกันคุณภาพเพื่อความถูกต้องแม่นยำในการวินิจฉัย และได้จัดบริการให้มีความต่อเนื่องได้ภายในศูนย์ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการที่เรียกว่า ONE STOP SERVICE หรือการบริการพร้อมสรรพ ณ จุดเดียว ทั้งนี้ การบริการพื้นฐานคือการถ่ายเอกซเรย์เต้านมที่เรียกว่า MAMMOGRAM ซึ่งเป็นการตรวจหามะเร็งตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยตนเองหรือวิธีอื่น ๆ เมื่อตรวจแล้วจำเป็นต้องทำอัลตราซาวน์เต้านม เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือต้องทำการเจาะชิ้นเนื้อในเต้านมที่สงสัยจะเป็นมะเร็ง ก็สามารถดำเนินการให้เสร็จได้ภายในศูนย์

ความพร้อมของบุคลากรในศูนย์ ถันยรักษ์จะประกอบไปด้วย รังสีแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาธิแพทย์

และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค ที่มีความชำนาญ และผ่านการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา โดย

มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอีก ด้วย

นอกจากนี้ศูนย์ถันยรักษ์ยังเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการตรวจและ

วินิจฉัยเต้านมด้วยเครื่อง MAMMOGRAM แก่รังสีแพทย์และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค ตลอดจนเป็น

แหล่งเผยแพร่ข่าวสารและความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการป้องกัน แก่แพทย์และประชาชนทั่วไป

ถ้าท่านสนใจหรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับศูนย์ถันยรักษ์ เชิญติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข

419-8404, 412-2652

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปวดเข่า

27 สิงหาคม 2556 7.883

อาการปวดเข่า (knee pain) เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยปกติข้อเข่าต้องรับน้ำหนักตัวเกือบตลอดเวลารวมทั้งอุปนิสัยของคนไทยที่ใช้เข่าในท่าพับงอ เช่น นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ หรือการนั่งยองๆ

อาการเวียนศีรษะ

28 สิงหาคม 2556 4.968

อาการเวียนศีรษะ หมายถึงกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากการได้รับความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัวที่ผิดปกติตัวอย่างคำที่ผู้ป่วยใช้อธิบายอาการเวียนศีรษะ ได้แก่ บ้านหมุน ตัวเบา ๆลอย ๆ หน้ามืด โคลงเคลงคล้ายอยู่ในเรือ งุ่มง่ามรู้สึกเหมือนศีรษะจะคะมำไปข้างหน้า

นอนกรน

6 มิถุนายน 2556 2.692

10 คำถามเกี่ยวกับปัญหาการนอนกรน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ