โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 950 Views

ยาฉีด สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ยาฉีด สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

อินสุลินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน มีหน้าที่นำน้ำตาลจากเลือดเข้าสู่เซลล์ เพื่อสร้างเป็นพลังงานภายในเซลล์ เมื่อเกิดภาวะเบาหวานขึ้นแสดงว่าอินสุลินมีไม่เพียงพอ ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้น อาการของเบาหวาน เช่น อ่อนเพลีย หิวน้ำบ่อย และปัสสาวะบ่อย ก็จะเกิดขึ้น

คนไข้เบาหวานชนิดต้องพึ่งอินสุลินจำเป็นต้องใช้ยาฉีดอินสุลินไปตลอดชีวิต เพราะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี แต่จะต้องได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในปัสสาวะและในเลือดเป็นระยะๆ เพื่อปรับระดับขนาดของยาฉีดอินสุลิน ส่วนคนไข้เบาหวานชนิดไม่ต้องพึ่งอินสุลินอาจจำเป็นต้องใช้ อินสุลินในกรณีต่อไปนี้ รับประทานยาเบาหวานแล้วไม่ได้ผล ผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ โรคไตวาย เป็นต้น

สำหรับขนาดของยาฉีดอินสุลิน ตลอดจน จำนวนการฉีดในแต่ละวัน ผู้ป่วยเบาหวานจะต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษาอย่างเคร่งครัด อย่าปรับขนาดของยาเอง และอย่าหวังผลจากยาอย่างเดียว ผู้ป่วยเบาหวานจะต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกายให้สม่ำเสมอร่วมไปด้วย จะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียง หรือเหมือนกับคนปกติเลยนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

น้ำคร่ำหลุดเข้าไปในกระแสเลือด

17 กุมภาพันธ์ 2557 4.035

มารดาที่เสียชีวิตจากการคลอด เนื่องจากน้ำคร่ำหลุดเข้าไปในกระแสเลือด และก่อให้เกิดการอุดตันในปอด เรียกว่า Amniotic Fluid Embolism (AFE) พบได้ 1 ต่อ 8,000-30,000 ของการตั้งครรภ์ โรคนี้จะมีอัตราการตายสูงมากถึงร้อยละ 80-90 โดยครึ่งหนึ่งเสียชีวิตภายในชั่วโมงแรกที่เกิดอาการ ผู้ที่รอดชีวิตมักเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่รุนแรง

อินซูลิน รีเซ็บเตอร์

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.373

อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่สำคัญและเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง สร้างจากกลุ่มเซลล์ภายในตับอ่อน ตับอ่อนเป็นอวัยวะภายในช่องท้องโดยอยู่ทางด้านหลังของกระเพาะอาหาร นอกจากผลิตฮอร์โมนอินซูลินแล้ว ตับอ่อนยังผลิตน้ำย่อยและฮอร์โมนชนิดอื่นอีกด้วย อาหารประเภทแป้งและน้ำตาลเมื่อถูกดูดซึมจากลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดจะกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลิน เซลล์ทั่วร่างกายมีตัวรับอินซูลินที่เยื่อหุ้มเซลล์เรียกว่า insulin receptor ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดขบวนการดึงกลูโคสจากเลือดเข้าสู่ภายในเซลล์

แค่นี้ลูกก็ฉลาด

20 กุมภาพันธ์ 2557 1.555

ลูกแรกเกิดถึง 6 ขวบ เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาสมอง การสร้างพลังสมองให้แก่ลูก ไม่ใช่สิ่งที่ยาก จริงๆ แล้วกิจวัตรประจำวันระหว่างที่คุณเลี้ยงลูก เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของสมองเพียงการโอบกอด การพูดคุย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ