โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 904 Views

ยาฉีด สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ยาฉีด สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

อินสุลินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน มีหน้าที่นำน้ำตาลจากเลือดเข้าสู่เซลล์ เพื่อสร้างเป็นพลังงานภายในเซลล์ เมื่อเกิดภาวะเบาหวานขึ้นแสดงว่าอินสุลินมีไม่เพียงพอ ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้น อาการของเบาหวาน เช่น อ่อนเพลีย หิวน้ำบ่อย และปัสสาวะบ่อย ก็จะเกิดขึ้น

คนไข้เบาหวานชนิดต้องพึ่งอินสุลินจำเป็นต้องใช้ยาฉีดอินสุลินไปตลอดชีวิต เพราะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี แต่จะต้องได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในปัสสาวะและในเลือดเป็นระยะๆ เพื่อปรับระดับขนาดของยาฉีดอินสุลิน ส่วนคนไข้เบาหวานชนิดไม่ต้องพึ่งอินสุลินอาจจำเป็นต้องใช้ อินสุลินในกรณีต่อไปนี้ รับประทานยาเบาหวานแล้วไม่ได้ผล ผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ โรคไตวาย เป็นต้น

สำหรับขนาดของยาฉีดอินสุลิน ตลอดจน จำนวนการฉีดในแต่ละวัน ผู้ป่วยเบาหวานจะต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษาอย่างเคร่งครัด อย่าปรับขนาดของยาเอง และอย่าหวังผลจากยาอย่างเดียว ผู้ป่วยเบาหวานจะต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกายให้สม่ำเสมอร่วมไปด้วย จะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียง หรือเหมือนกับคนปกติเลยนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคอ้วน

5 มิถุนายน 2556 1.707

โรคอ้วนเป็นความผิดปกติของร่างกายอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกมากมาย ความหมายของโรคอ้วน ได้แก่ ผู้ที่มีน้ำหนักมากขึ้น จากการที่ร่างกายมีการสะสมไขมันไว้ในร่างกายเกินกว่าที่ควรจะเป็น สำหรับการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของส่วนอื่นๆ

แพทย์ประจำทีม

19 กุมภาพันธ์ 2557 1.905

จากบทความในคอลัมน์นี้ “แพทย์ประจำทีม vs. แพทย์สนาม” ซึ่งผมได้เขียนชี้แจงให้ทราบความแตกต่างกันเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิย. 49 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ที่สนใจในรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งเข้าใจว่าผู้ถามคงเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องปฏิบัติงาน

ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

21 สิงหาคม 2556 10.770

โรคไตวายเรื้อรังมีหลายระยะ ระยะเริ่มแรกอาการจะน้อยมาก แต่เมื่อเป็นจนถึงระยะปานกลาง และระยะรุนแรง อาการจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ