โพสต์ 8 มี.ค. 56 ปรับปรุง 27 ก.พ. 57 6,006 Views

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก Cervical Cancer 

พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย ภัยร้ายแอบแฝง ฝันร้ายของผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ คุณทราบหรือไม่ มะเร็งร้ายกำลังคุกคามคุณอยู่ ฝันร้ายที่กลายเป็นจริง มะเร็งร้าย ภัยแอบแฝง กำลังคุกคามชีวิตคุณ? ปัจจุบันในประเทศไทย มะเร็งปากมดลูกถือเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย โดยพบผู้ป่วยใหม่ปีละประมาณ 7,000 ราย และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี โดยผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกกว่า 30% ไม่เคยได้รับการตรวจ เพื่อคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกมาก่อน

ใครมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ผู้หญิงที่ผ่าตัดมดลูกแล้วควรได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติของปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกมีการดำเนินของโรคยาวนาน 2-15 ปี 
 
เซลล์ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะก่อนจะพัฒนาไปเป็น “มะเร็งปากมดลูก” ในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันและรักษาได้ถ้าสามารถตรวจหา “ระยะก่อนเป็นมะเร็ง” ได้ทั้งๆ ที่ยังไม่มีอาการของโรค ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีโอกาสตรวจพบได้ตั้งแต่แรกเริ่มและรักษาได้

คุณทราบหรือไม่? ต้องทำอย่างไร?

วิธีการตรวจ PAP Test

เป็นการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกในผู้หญิง โดยตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 วิธี คือ

วิธีต้นแบบ (Conventional PAP Smear) 
 
ซึ่งเป็นวิธีที่คิดค้นมากว่า 70 ปีแล้ว โดยการใช้อุปกรณ์ป้ายเก็บเซลล์เยื่อบุปากมดลูก แล้วป้ายลงบนแผ่นสไสด์แก้ว ก่อนส่งไปย้อมสี และส่องตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งวิธีนี้พบว่ามีทั้งมูกเลือดเซลล์เม็ดเลือด การช้อนทับกันของเซลล์และมีการปนเปื้อนอื่นๆ ทำให้ยากในการอ่านผล
 
วิธี LBC (LiquidBased-Cytology System) Liqui-PREPTM 
 
เป็นวิธีใหม่ ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ป้ายเก็บเซลล์ และกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกไป ก่อนจะนำเซลล์เยื่อบุปากมดลูก หลังจากนั้นแล้วมาป้ายลงบนแผ่นสไลด์แก้ว เพื่อตรวจสอบจะได้สไลด์ที่สะอาด ทำให้สามารถอ่านผลได้ชัดเจน และการแปลผลมีความแม่นยำมากขึ้น

ขั้นตอนในการตรวจ

เป็นการตรวจภายใน และไม่ใช่การผ่าตัดเพียงผู้เข้ารับการตรวจนอนบนเตียงตรวจภายใน แพทย์จะใส่เครื่องมือเข้าไปในช่องคลอดพร้อมใช้อุปกรณ์ป้ายเก็บเซลล์เยื่อบุปากมดลูกออกมาเก็บในน้ำยารักษาสภาพเซลล์ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถจะแจ้งให้ทราบภายในเวลากำหนด

เปิดมิติแห่งการตรวจด้วย Liqui-PREPTM

ลิควิ-เพร็พ ทางเลือกที่ดีกว่า เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงในการทำ PAP Smear จากวิธีการเดิมในการตรวจคัดกรองหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนักกับการตรวจมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากอายุรแพทย์ และคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องตรวจเนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผลการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรักษา และสุขภาพจิตทั้งของตนเอง และคนรอบข้าง

เพราะชีวิตเป็นของคุณ ถามหาสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น

ข้อดีของการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วย Liqui-PREPTM

-ช่วยให้การตรวจพบเซลล์ผิดปกติของมะเร็งปากมดลูกได้ดีขึ้น
-ลดปัญหาการต้องตรวจซ้ำบ่อย เนื่องจากผลที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้น
-เซลล์ที่เหลืออยู่จากกระบวนการเตรียมสไลด์ของ Liqui-PREPTM ยังสามารถนำไปตรวจสอบด้วยวิธีการอื่นๆ อีกได้ เช่น HPV DNA Test, GC, Herper, Chlamydia, Special Stains และ Immuno Histo Chemistry


 

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนของการคลอด

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.398

3 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ และความสมหวังที่จะได้สมาชิกใหม่ของครอบครัว เปรียบเสมือนบันได 3 ขั้น แบ่งคร่าว ๆ เริ่มตั้งแต่เมื่อปากมดลูกเริ่มบางตัว และเริ่มขยาย จนปากมดลูกกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ช่วงระยะเวลานี้แปรผันแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน อาจจะเป็นวัน หรือเป็นสัปดาห์ การหดรัดตัวของมดลูกระยะนี้ยังไม่รุนแรงมาก เมื่อปากมดลูกขยายเลยผ่าน 4 เซนติเมตร

มะเร็งกล่องเสียง

5 มิถุนายน 2556 3.197

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงระยะสุดท้ายที่ โรคลุกลามมากจนไม่สามารถรักษาหรือควบคุมโรคได้ เช่น มะเร็งกระจายไปยังอวัยวะสำคัญ

Cystic fibrosis (CF)

15 กุมภาพันธ์ 2557 9.008

ystic fibrosis (CF) เป็นโรคพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดโรคที่ปอดและระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตับอ่อน ในสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยโรค cystic fibrosis ประมาณ 30,000 ราย โรคนี้ก่อให้เกิดความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุที่เรียกว่า epithelial cells

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ