โพสต์ 8 มี.ค. 56 ปรับปรุง 27 ก.พ. 57 6,337 Views

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก Cervical Cancer 

พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย ภัยร้ายแอบแฝง ฝันร้ายของผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ คุณทราบหรือไม่ มะเร็งร้ายกำลังคุกคามคุณอยู่ ฝันร้ายที่กลายเป็นจริง มะเร็งร้าย ภัยแอบแฝง กำลังคุกคามชีวิตคุณ? ปัจจุบันในประเทศไทย มะเร็งปากมดลูกถือเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย โดยพบผู้ป่วยใหม่ปีละประมาณ 7,000 ราย และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี โดยผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกกว่า 30% ไม่เคยได้รับการตรวจ เพื่อคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกมาก่อน

ใครมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ผู้หญิงที่ผ่าตัดมดลูกแล้วควรได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติของปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกมีการดำเนินของโรคยาวนาน 2-15 ปี 
 
เซลล์ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะก่อนจะพัฒนาไปเป็น “มะเร็งปากมดลูก” ในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันและรักษาได้ถ้าสามารถตรวจหา “ระยะก่อนเป็นมะเร็ง” ได้ทั้งๆ ที่ยังไม่มีอาการของโรค ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีโอกาสตรวจพบได้ตั้งแต่แรกเริ่มและรักษาได้

คุณทราบหรือไม่? ต้องทำอย่างไร?

วิธีการตรวจ PAP Test

เป็นการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกในผู้หญิง โดยตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 วิธี คือ

วิธีต้นแบบ (Conventional PAP Smear) 
 
ซึ่งเป็นวิธีที่คิดค้นมากว่า 70 ปีแล้ว โดยการใช้อุปกรณ์ป้ายเก็บเซลล์เยื่อบุปากมดลูก แล้วป้ายลงบนแผ่นสไสด์แก้ว ก่อนส่งไปย้อมสี และส่องตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งวิธีนี้พบว่ามีทั้งมูกเลือดเซลล์เม็ดเลือด การช้อนทับกันของเซลล์และมีการปนเปื้อนอื่นๆ ทำให้ยากในการอ่านผล
 
วิธี LBC (LiquidBased-Cytology System) Liqui-PREPTM 
 
เป็นวิธีใหม่ ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ป้ายเก็บเซลล์ และกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกไป ก่อนจะนำเซลล์เยื่อบุปากมดลูก หลังจากนั้นแล้วมาป้ายลงบนแผ่นสไลด์แก้ว เพื่อตรวจสอบจะได้สไลด์ที่สะอาด ทำให้สามารถอ่านผลได้ชัดเจน และการแปลผลมีความแม่นยำมากขึ้น

ขั้นตอนในการตรวจ

เป็นการตรวจภายใน และไม่ใช่การผ่าตัดเพียงผู้เข้ารับการตรวจนอนบนเตียงตรวจภายใน แพทย์จะใส่เครื่องมือเข้าไปในช่องคลอดพร้อมใช้อุปกรณ์ป้ายเก็บเซลล์เยื่อบุปากมดลูกออกมาเก็บในน้ำยารักษาสภาพเซลล์ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถจะแจ้งให้ทราบภายในเวลากำหนด

เปิดมิติแห่งการตรวจด้วย Liqui-PREPTM

ลิควิ-เพร็พ ทางเลือกที่ดีกว่า เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงในการทำ PAP Smear จากวิธีการเดิมในการตรวจคัดกรองหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนักกับการตรวจมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากอายุรแพทย์ และคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องตรวจเนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผลการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรักษา และสุขภาพจิตทั้งของตนเอง และคนรอบข้าง

เพราะชีวิตเป็นของคุณ ถามหาสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น

ข้อดีของการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วย Liqui-PREPTM

-ช่วยให้การตรวจพบเซลล์ผิดปกติของมะเร็งปากมดลูกได้ดีขึ้น
-ลดปัญหาการต้องตรวจซ้ำบ่อย เนื่องจากผลที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้น
-เซลล์ที่เหลืออยู่จากกระบวนการเตรียมสไลด์ของ Liqui-PREPTM ยังสามารถนำไปตรวจสอบด้วยวิธีการอื่นๆ อีกได้ เช่น HPV DNA Test, GC, Herper, Chlamydia, Special Stains และ Immuno Histo Chemistry


 

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคแมเนีย (โรคคลั่ง)

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.774

อาการแมเนีย มีลักษณะอารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใสมากกว่าปกติ ผู้ป่วยจะรู้สึกตนเองมีความสามารถเกินความเป็นจริง มีความภูมิใจในตนเองสูงมาก พูดคุยโม้โอ้อวด พูดมากไม่หยุด พูดแบบไม่เหมาะสมไปตามความคิดที่ล่องลอยไปหลายๆ เรื่อง ความคิดจะแล่นไปรวดเร็ว สมาธิจะสั้นมาก ทำให้วอกแวก เปลี่ยนความสนใจได้ง่าย คิดอยากทำอะไรหลายอย่าง เคลื่อนไหวมาก ใช้เงินมาก แสดงออกทางเพศอย่างมากและไม่เหมาะสม กลางคืนไม่ยอมนอนเพราะไม่ง่วง และอยากทำอะไรอยู่ตลอดเวลา ในผู้ป่วยโรคแมเนียบางคน อาจมีอารมณ์หงุดหงิดโมโหง่าย ก้าวร้าวได้ง่าย เวลาถูกขัดใจได้เหมือนกัน

เนื้องอกมดลูก โรคที่พบบ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์

12 สิงหาคม 2558 5.243

เนื้องอกมดลูกสามารถเกิดได้ทุกตำแหน่งของมดลูก ก้อนเนื้องอกสามารถเติบโตอย่างช้าๆ หรือรวดเร็วก็ได้ไม่แน่นอน

อาการไอ

8 มีนาคม 2556 2.518

อาการไอเป็นปฏิกิริยาป้องกันตนเองตามธรรมชาติของร่างกาย ถือเป็นกลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งผิดปกติในทางเดินหายใจอย่างหนึ่ง และการไอเป็นกลไกป้องกันที่สำคัญของร่างกายในการกำจัดเชื้อโรค เสมหะหรือสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ