โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,024 Views

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดการปวดคืออะไร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดการปวดคืออะไร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับความปวด เป็นผู้ที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับอาการปวดโดยเริ่มต้นจาก

การประเมินระยะเวลาที่เป็นกรณีที่เป็นแบบเฉียบพลันจะให้การดูแลความปวดตามสาเหตุและ

พยายามป้องกันไม่ให้กลายเป็นความปวดแบบเรื้อรัง การประเมินสาเหตุ เช่น ปวดกระดูก ปวดกระดูก

สันหลังหรือปวดกล้ามเนื้อ มีความสัมพันธ์กับระบบเส้นประสาทร่วมด้วยหรือไม่หรือมีพยาธิสภา

พอื่นๆ ร่วมด้วย

 

กรณีที่มีความปวดชนิดเรื้อรัง ต้องมีการประเมินลักษณะของความปวด เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่า

มาจากระบบใด ทราบถึงกลไก ว่าเป็นพยาธิสภาพแบบไหนถ้าจะต้องได้รับการผ่าตัดก็จะได้ดูแลต่อ

เนื่องตั้งแต่ ความปวดเฉียบพลันต่อเนื่องไปจนถึง ในระยะหลังผ่าตัด ความปวดที่เรื้อรังมากว่า

3เดือนขึ้นไปจะต้องมีการเลือกใช้ยาในกลุ่มที่เหมาะสมร่วมกับการเลือกใช้เทคนิคต่างๆเพื่อระงับปวด

เช่นการสะกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลายหรืออาจจะมีการฉีดยาลดปวดเพื่อสกัดกั้นความรู้สึกปวดไม่

ว่าจะเป็นตรงบริเวณของเส้นประสาทที่ออกมาจากกระดูกสันหลังหรือในกรณีที่ปวดจากการกดทับ

เส้นประสาทแล้วก็มีการอักเสบ บวมอาจจะต้องใช้ยาไปช่วยลดบวม

 

ในปัจจุบันมีเทคนิคการระงับปวดหลายอย่าง เช่นการใช้ความร้อน หรือการใช้ Radiofrequency

ซึ่งทำให้เกิดความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงในขนาดที่เหมาะสมทำให้กดอาการปวดที่เส้นประสาทที่

เกี่ยวข้องกับความปวด เพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับความปวด จึงเป็นผู้ที่ช่วยประเมินความ

ปวดและสามารถที่จะดูแลความปวดของกระดูก และจะดูแลร่วมกันไปกับทีมแพทย์อื่นๆแพทย์ทาง

ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู Rahabilitative doctor ต้องเข้ามาดูแลร่วมกันเช่น ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดตรง

ไหน ต้องออกกำลังกายอย่างไรเป็นลักษณะของทีมการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

 

ขอขอบคุณ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอ

20 กุมภาพันธ์ 2557 2.498

ทุกวันนี้เราเห็นภาพลูกหลานของเราทุ่มเทกับการศึกษา โดยเฉพาะเด็กมัธยมที่กวดวิชากันทั้งช่วงเย็นหลังเลิกเรียน และวันเสาร์ อาทิตย์จนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน นอกจากนี้ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาทำให้เด็กต้องรายงานมากขึ้น

รู้ทัน ตับอักเสบ A

17 กรกฎาคม 2558 6.225

โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย จากการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป

การติดตามการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

10 สิงหาคม 2556 5.950

หลังจากที่แพทย์ให้การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับ การรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวหรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับการให้ไอโอดีนเคลือบสารรังสีสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการติดตามการรักษา

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ