โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,662 Views

นาโนเทคโนโยโลยี

นาโนเทคโนโยโลยี

Nanotechnology จัดเป็นคลื่นลูกที่สามที่ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และเภสัชกรรม รวมทั้งในวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต นักวิชาการจำนวนมากทำนายไว้ว่า Nanotechnology คลื่นลูกที่สามซึ่งตามมาหลังจากเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology และเทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology นี้จะเป็นคลื่นที่มีความรุนแรงมากที่สุด แทบจะพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์ในทศวรรษที่ 21 อย่างสิ้นเชิง และยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตรวมทั้งความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติอย่างมากเกินกว่าที่หลายคนเคยคาดคิดกันไว้ก่อนหน้านี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักความสำคัญของนาโนเทคโนโลยี Nanotechnology ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ จึงได้เสนอของบประมาณ 910 ล้านบาท ตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมจัดทำแผนแม่บทมุ่งส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการทำงานศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อาหาร การเกษตร และอิเล็กทรอนิกส์

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ในอนาคตนาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นเทคโนโลยีขนาดเล็กจะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ ดังนั้น สวทช.จึงได้จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สังกัด สวทช. ซึ่งขณะนี้มีอยู่แล้ว 3 ศูนย์ คือ ศูนย์ไบโอเทค ศูนย์เอ็มเทค และศูนย์เนคเทค โดยรอเพียงให้ นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ลงนามรับรองเพื่อเสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติต่อไป

ศ.ดร.ไพรัช กล่าวว่า ได้เสนอของบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์จำนวน 910 ล้านบาท โดยแผนงานประกอบด้วย การผลิตบุคลากรและปรับปรุงหลักสูตรในสถาบันการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะต้องผลิตบุคลากรให้ได้อย่างน้อย 300 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้จะส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยผ่านทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการทำแผนแม่บทนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย

image"ทั่วโลกให้ความสำคัญกับนาโนเทคโนโลยีมาก โดยประเทศที่ถือเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านนี้คือ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมทางด้านโลหะได้เป็นอย่างนี้ เช่น ด้านไบโอเทค ได้ค้นพบแบคทีเรียขนาดเล็ก เป็นสารชีวภาพ ที่เรียกว่าสาร ATPH นำมาพัฒนาเป็นมอเตอร์เครื่องมือขนาดเล็ก เพื่อนำยาหรือเครื่องมือในการรักษาโรค ไปยังจุดที่ร่างกายมีปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น จึงจะเป็นโอกาสดีในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทย ศูนย์ดังกล่าวน่าจะมีบทบาททางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ อาหาร การเกษตร และด้านอิเล็กทรอนิกส์ และยังสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของไทยอีกด้วย"

นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์

การนำนาโนเทคโนโยโลยีมาใช้ทางการแพทย์เป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ได้เริ่มต้นศึกษาวิจัยมาตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศเอเชีย เช่น จีน เกาหลี อินเดีย และสิงคโปร์ ความรู้ใหม่ๆ เหล่านี้ทำให้เกิดเป็นศาสตร์แขนงใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า "NANOMEDICINE" ซึ่งที่ผ่านมาในระยะเริ่มต้น พบว่ามีเป้าหมายที่สำคัญอย่างเด่นชัดสามประการด้วยกัน

ประการที่หนึ่ง - เพื่อเป็นเครื่องมือใหม่ในการศึกษากระบวนการสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ทั้งหมดโดยใช้แนวทาง Nanotechnology และประยุกต์ใช้ศึกษาความผิดปกติที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดที่รู้จักกันในปัจจุบัน รวมทั้งโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีอีกมากมายหลายร้อยหลายพันโรค ก็คือสิ่งที่ทางการแพทย์เรียกว่า "idiopathic" หมายถึงยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในปัจจุบันนั่นเอง ยกตัวอย่างพอเป็นสังเขปเช่นโรคเลือดที่ชื่อ ITP (Idiopatic Thrombocytopenic Purpura) หรือโรคปอดที่ชื่อ IPF (Idiopathic Pulmonary Fibrosis) เป็นต้น

ประการที่สอง - เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค ปัญหาที่พบในเวชปฎิบัติทั่วไปขณะนี้คือบางโรคยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ในเวลาอันรวดเร็ว
บางโรคยังต้องใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยา บางโรคอาจต้องติดตามการรักษาไปสักระยะหนึ่งก่อนการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย ดังนั้นเป้าหมายสำคัญในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ก็เพื่อให้ออกแบบแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้ ด้วยหลักการเดียวกัน ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการติดตามผลการรักษาได้อีกด้วย สามารถหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงหรือฤทธิ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการบำบัดรักษาได้มากกว่าเดิม

ประการที่สาม - ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ยากที่สุดที่จะเกิดขึ้น เรียกว่า "Nanorobots" ทำหน้าที่ช่วยเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีอยู่ในธรรมชาติทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมทั้งที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และก่อให้เกิดโรคออโตอิมมูน ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน แนวความคิดนี้ใกล้เคียงกับ DNA COMPUTER ที่กำลังถูกพัฒนามาแทนที่ Silicon Chip ในเร็ววันนี้

บทสรุป (ตอนที่ 1)

นาโนเทคโนโลยีกำลังเป็นเรื่องใกล้ตัวและมองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในประเทศไทย เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Nanotechnology และ Nanomedicineยังมีอีกมากมายหลายแง่หลายมุม ท่านที่สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ BangkokHealth.com อีกทั้งจะได้นำเสนอข่าวคราวความคืบหน้าในการนำมาประยุกต์ใช้จริงในการการแพทย์ให้ทราบเป็นระยะๆ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อัลตราซาวด์

2 สิงหาคม 2556 3.683

อัลตราซาวด์ เป็นการตรวจวิเคราะห์โดยการใช้เคลื่อนเสียงความถี่สูง โดยมีหลักการคือ การส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกจากเครื่องอัลตราซาวด์ ผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปภายในช่องท้อง

8 สิ่งที่ต้องรู้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ช่วยชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้ถูกต้อง

29 เมษายน 2561 723

ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โรงพยาบาลกรุงเทพขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่าลืม #สวมหมวกกันน็อค #คาดเข็มขัดนิรภัย ตรวจสอบยานพาหนะก่อนออกเดินทางคือวิธีป้องกันที่ดีที่สุด แต่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น สิ่งที่ต้องทำคือตั้งสติ และปฎิบัติตาม 8 ขั้นตอนที่แอดมิน

มะเขือเทศ

5 มิถุนายน 2556 5.520

มะเขือเทศ ทุกท่านคงจะรู้จักมะเขือเทศเป็นอย่างดี เพราะเป็นผลไม้ที่ใช้ในการประกอบอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ มากมาย และเป็นแหล่งอาหารที่ดีสำหรับวิตามินซี วิตามินเค แร่ธาตุโปแตสเซียม และโบรอน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ