โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 2,333 Views

ทำไมต้องสวดมนต์เล็กน้อยก่อนนอน

ทำไมต้องสวดมนต์เล็กน้อยก่อนนอน

เมื่อเราตื่นอยู่จิตสำนึกจะทำงาน แต่เมื่อเราหลับจิตใต้สำนึกจะทำงาน รับช่วงจากจิตสำนึก สิ่งที่เราทำก่อนนอนจะลงไปสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือในส่วนลึกของจิต สิ่งที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกนั้นจะกลายเป็นแรงบันดาลใจสนับสนุนเราเมื่อเราตื่นขึ้นมา แรงปรารถนาที่เราตั้งไว้เมื่อก่อนเข้านอน จะลงไปก่อตัวหันอยู่เงียบ ๆ ในจิตใต้สำนึก ซึ่งจะมีอิทธิพลเป็นอันมากในวิถีชีวิตของเรา โดยที่เราอาจไม่รู้สึกตัว

กรณีของคนที่มีปมด้อยก็คือ จิตใต้สำนึกในทางด้อยลงไปสะสมตัวกันอยู่นานจนเป็นอุปนิสัยนั่นเอง ถ้าเป็นสิ่งที่ดีลงไปสะสมกันอยู่ในส่วนลึกของจิต ก็จะกลายเป็นอุปนิสัยที่ดี คุณธรรมคืออุปนิสัยที่ดี ซึ่งสถิตมั่นคงอยู่ในจิตของเรา แล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรม เช่น ความรับผิดชอบ ความกรุณาปราณี ความบากบั่นอดทน เป็นต้น

การสวดมนต์ก่อนนอน ก็เพื่อให้จิตได้ระลึกถึงสิ่งดี ๆ ลงไปสะสมเป็นอุปนิสัยที่ดี เป็นคุณธรรมประจำตัว เมื่อตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาจิตสำนึกเริ่มทำงานก็จะรับช่วงเอาสิ่งนั้นดำเนินต่อไป เราต้องการสิ่งใด มีอุดมคติมุ่งมั่นในสิ่งใด ขอให้ระลึกถึงสิ่งนั้นและอธิษฐานจิตก่อนนอน เมื่อเรานอนหลับไป จิตใต้สำนึกจะซึมซับเอาความปรารถนานั้นไว้ และพิจารณาหาทางให้เราประสบความสำเร็จ จิตของเราจึงตื่นอยู่เสมอทั้งขณะที่เราหลับและเราตื่น

ความฝันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งการทำงานของจิต คือเมื่อเราตื่นอยู่ จิตอาวรณ์ข้องอยู่ในเรื่องใด ก็ฝันถึงเรื่องนั้นเสมอๆ ความใฝ่ฝันในทางที่ดีทำให้เรามีความพากเพียร ความพากเพียรนำไปสู่ความสำเร็จ ความสำเร็จในชีวิตคนย่อมสืบเนื่องมาจากความคิด ความใฝ่ฝัน การปลูกฝังอุดมคติและทรรศนคติอันดี

เมื่อเราตื่นขึ้นมาตอนเช้า ขอให้คิดว่าเป็นชาติใหม่ของเรา ขอให้คิดไปในทางที่ดี สร้างจินตนาการในเรื่องความสุขความสำเร็จ เราจะได้มีพลังจิตที่เข้มแข็งไปในทางบวก และทำหน้าที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด ความติดที่ดีของท่านจะช่วยสร้างอนาคตและผลงานแก่ท่านอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ถ้าท่านนอนไม่ค่อยหลับสนิทดี หรือนอนไม่หลับเลยตอนกลางคืน ท่านอย่ากังวลกับเรื่องนอนไม่หลับ แต่ท่านจงทำเวลานั้นให้เป็นประโยชน์ ด้วยการสวดมนต์หรืออ่านหนังสือดี ๆ ที่ให้กำลังใจ พยายามสะสมหนังสือดี ๆ ไว้ จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราได้เสมอ เป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมซึ่งเรียกปรึกษาได้ทุกเวลา

กล่าวโดยสรุป การสวดมนต์ก่อนนอน เป็นการนำสิ่งที่ดีลงไปสะสมอยู่ในจิตใจของท่าน และเมื่อตื่นนอนขึ้นตอนเช้า ท่านจะมีพลังจิตที่พร้อมจะทำหน้าที่ที่ดีที่สุดต่อไป

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปวดบริเวณเท้า

25 กันยายน 2556 1.671

เท้าของคนเรามีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่คนเราเริ่มใช้เท้าเดินเมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ เป็นต้นมา จนในปัจจุบันมีการเรียนสอนวิชาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเฉพาะเท้าอย่างเดียว เกิดขึ้นแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา

เสียงแหบ 1

6 สิงหาคม 2556 6.044

เสียงแหบ คือ ภาวะที่คุณภาพเสียงเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง เช่น ความดังของเสียงลดลง ความถี่ของเสียงลดลง หรือ เสียงพูดหายเป็นช่วงๆในขณะที่พูด

ตกเลือดหลังคลอด

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.940

สาเหตุการตาย หนึ่งในสามสาเหตุใหญ่คือการตกเลือดหลังคลอด การตกเลือดหลังคลอดเกิดจากการที่มดลูกหดรัดตัวไม่ดีพอ ทำให้เส้นเลือดที่พื้นผิวรกเกาะเปิดออก เลือดจะไหลออกมาอย่างมาก ถ้าคนไข้สูญเสียเลือดฉับพลันทันที

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ