โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 3,175 Views

ครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษ หรือที่เรียกว่า Toxemia of Pregnancy มักมีอาการเมื่อตั้งครรภ์ได้ 5-6 เดือน ขึ้นไป

จนกระทั่งหลังคลอดหนึ่งสัปดาห์ สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด มักพบในครรภ์แรก ครรภ์แฝด ครรภ์

ไข่ปลาอุก และในผู้หญิงที่เคยเป็นเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคไตอยู่ก่อน ภาวะ

ครรภ์เป็นพิษแบ่งเป็นสองชนิด ชนิดแรกผู้ป่วยมีอาการบวม ความดันโลหิตสูง และตรวจพบโปรตีน

หรือไข่ขาวในปัสสาวะ อีกชนิดเป็นแบบร้ายแรง โดยจะมีอาการชักหรือหมดสติร่วมด้วย ซึ่งเป็น

อันตรายถึงกับเสียชีวิตได้

ภาวะครรภ์เป็นพิษ ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ที่อันตราย จากสถิติในประเทศไทย

พบว่าสาเหตุที่ทำให้มีการเสียชีวิตของมารดาจากการตั้งครรภ์และการคลอดที่สำคัญได้แก่ การตก

เลือด ภาวะครรภ์เป็นพิษ และการติดเชื้อ อาการของโรคนี้ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ ตามัว คลื่นไส้

อาเจียน ปวดตรงใต้ลิ้นปี่ บวมตามมือตามเท้า และใบหน้า ในรายที่เป็นรุนแรง อาจมีภาวะเม็ดเลือด

แดงแตก เอนไซม์ตับขึ้นสูง และภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ทำให้เลือดออกง่าย อาจมีอาการปวดตรงลิ้นปี่

รุนแรง เนื่องจากมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มตับ ในรายที่เป็นชนิดร้ายแรง จะมีอาการชักหรือหมดสติ ซึ่ง

อาจเกิดก่อนคลอด ขณะคลอด หรือภายในหนึ่งสัปดาห์หลังคลอด ในบางรายอาจมีภาวะหัวใจวาย

ร่วมด้วย ถ้าอาการไม่รุนแรง หลังจากคลอดแล้วภาวะครรภ์เป็นพิษจะค่อยๆ หายไปได้เอง อาการ

บวมจะยุบหายหมดใน 7 วัน และความดันโลหิตจะลดลงมาเป็นปกติภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด

ภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นการตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งบางครั้งประชาชนยังขาดความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้อง การนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง โรคนี้จะตรวจพบ

ว่าผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ร่วมกับมีอาการบวมหรือตรวจพบมีไข่

ขาวออกมาในปัสสาวะ ที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือ การตรวจพบความดันโลหิตช่วงบน

มากกว่า 140 มม.ปรอท หรือช่วงล่างมากกว่า 90 มม. ปรอท ถ้าช่วงบนมากกว่า 150 หรือ ช่วงล่าง

มากกว่า 110 ก็ถือว่ารุนแรง เท้าบวม กดมีรอยบุ๋ม ตรวจปัสสาวะพบสารไข่ขาวหรืออัลบูมิน ซึ่งถ้ายิ่ง

มีมาก ขนาด 3+ หรือ 4+ ก็ถือว่ายิ่งรุนแรง อาจตรวจพบภาวะซีด จ้ำเขียว เลือดออก การตรวจเลือด

อาจจะพบเอนไซม์ตับและสารบียูเอ็นรวมทั้งครีอะตินีนขึ้นสูง

image

 

อาการแทรกซ้อนอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ทารกตายในครรภ์ รกลอกตัวก่อนกำหนด เด็ก

คลอดตัวเล็ก เลือดออกในสมองของหญิงที่ตั้งครรภ์ ในรายที่เป็นครรภ์เป็นพิษชนิดร้ายแรง มีอาการ

ชัก หรือหมดสติ มีอัตราตายได้ถึงร้อยละ 10-15 ภาวะครรภ์เป็นพิษมักเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ท้องแรก

โดยเฉพาะอายุน้อยตั้งครรภ์ตั้งแต่วัยรุ่น หรือตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก หญิงที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า

40 ปี จะมีโอกาสเกิดครรภ์เป็นพิษมากกว่าปกติถึง 3 เท่า

 

การรักษาในกรณีที่ความดันโลหิตสูงมาก ควรรับตัวผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล ให้นอนพัก และ

พิจารณาให้ยาลดความดันโลหิตที่เหมาะสม ถ้าเป็นมาก แพทย์จะพิจารณาฉีดยาเพื่อป้องกันอาการ

ชัก เมื่อครรภ์ใกล้กำหนดคลอด แพทย์จะแนะนำวิธีทำให้เด็กคลอด โดยการใช้ยากระตุ้น หากไม่ได้

ผลอาจต้องทำการผ่าตัด ในรายที่รุนแรง หากมีอาการชัก หรือหมดสติ ให้ฉีดไดอะซีแพม 1-2 หลอด

เข้าหลอดเลือดดำ แล้วส่งโรงพยาบาลด่วน

ในรายที่อาการรุนแรง แพทย์จะพิจารณาสิ้นสุดการตั้งครรภ์เพื่อช่วยชีวิตมารดาไว้ก่อน แต่โดยทั่ว

โรคนี้สามารถให้การดูแลรักษาให้ปลอดภัยได้ทั้งแม่และเด็กในครรภ์ หากตรวจพบตั้งแต่เริ่มเป็น ดัง

นั้นจึงควรแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ หมั่นชั่งน้ำหนัก วัด

ความดันโลหิต และตรวจปัสสาวะ ถ้าพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นควรแนะนำไปตรวจรักษาที่โรง

พยาบาล นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารให้มีประโยชน์ คุณค่ามากที่สุด หมั่นพิจารณาน้ำหนักที่ควร

ขึ้นตามเกณฑ์ ถ้าขึ้นเดือนละ 2 กิโลกรัมถือว่าปกติ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เค็มจัด พัก

ผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ และไม่ทำอะไรที่เหนื่อยมากเกินไป

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การวัดสายตาเด็กด้วย E

15 กุมภาพันธ์ 2557 818

ปัญหาสายตาของเด็กอาจมีตั้งแต่ก่อนเข้าวัยเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ถ้าเริ่มการรักษาแต่แรกเป็นอาการผิดปกติ

การบาดเจ็บที่ข้อเข่าจากกีฬา (ตอนที่ 3)

18 กุมภาพันธ์ 2557 1.420

ผมได้พบกับหลาย ๆ ท่านที่มีโอกาสอ่านบทความในคอลัมน์นี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานบ้างแล้วเกี่ยวกับทางการแพทย์ก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีได้ทบทวนความรู้พื้นฐานทางการแพทย์โดยเฉพาะใน 2 ตอนที่ผ่านมาจะเป็นทางกายวิภาคศาสตร์เป็นส่วนใหญ่

ลูกกินยาก

19 กุมภาพันธ์ 2557 982

ลูกกินยาก ปัญหาลูกกินยาก เป็นปัญหาที่พ่อแม่กังวล และนำมาปรึกษาต่อแพทย์เสมอ ๆ สาเหตุมักเกิดขึ้นเริ่มต้นจากวัย 1-2 ปี ซึ่งเด็กมีพัฒนาการการเคลื่อนไหวเปลี่ยนจากการนอนมาเป็นลุกเดินและวิ่ง เริ่มสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ทำให้ความสนใจต่อการกินลดลง

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ