โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 6 ต.ค. 62 43,475 Views

การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยการกลืนน้ำแร่

การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยการกลืนน้ำแร่

ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ ด้วยการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมด แพทย์

อาจให้อยู่โรงพยาบาล จนแน่ใจว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ภาวะเลือดออกภาวะการติดเชื้อ

ภาวะการอุดกั้นทางเดินหายใจ รวมทั้งภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำเป็นต้น หลังจากนั้น แพทย์มักจะนัดผู้

ป่วยมาตรวจแผลอีกครั้งประมาณ 1 สัปดาห์หลังผ่าตัดแพทย์จะตรวจสอบรายงานผลการตรวจทาง

พยาธิวิทยาของต่อมไทรอยด์ที่ตัด

ออก และจะพิจารณาให้การรักษาเพิ่มเติมด้วยการกลืนน้ำแร่ (Radioiodine Therapy) ในผู้ป่วยต่อไปนี้

·     ก้อนมะเร็งมีขนาดมากกว่า 4 เซ็นติเมตร

·     พบมีมะเร็งอยู่หลายจุดในต่อมไทรอยด์

·     พบมีการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองรอบๆ ต่อมไทรอยด์

·     ลักษณะเซลมีการทำลายชั้นห่อหุ้มไทรอยด์ (capsule invasion) หรือมีการทำลายหลอดเลือดหรือทางเดินน้ำเหลือง (vascular or lymphatic invasion)

·     มะเร็งชนิด Follicular cell CA ทุกราย

 

น้ำแร่ ก็คือเกลือไอโอดินที่นำมาเคลือบสารกัมมันตภาพรังสี เพื่อเข้าไปทำลายเนื้อไทรอยด์ที่อาจ

หลงเหลืออยู่ รวมทั้งเซลมะเร็ง ให้หมดไปจากร่างกาย โดยใช้สมบัติของไอโฮดินที่มักถูกจับโดย

เนื้อเยื่อของไทรอยด์เป็นส่วนใหญ่ทำให้สารกัมมันตภาพรังสีที่เคลือบอยู่บนไอโอดินทำลายเฉพาะ

เนื้อไทรอยด์และเนื้อร้ายอย่างตรงจุดเกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะอื่นๆ น้อย

 

เราสามารถใช้ประโยชน์จากไอโอดีนที่เคลือบสารกัมมันตภาพรังสีได้ 2 แบบคือ

·     ใช้เพื่อตรวจหาเนื้อไทรอยด์ที่หลงเหลือหลังการผ่าตัด หรือหาเซลมะเร็งที่อาจกระจาย

ไปยังอวัยวะอื่นด้วยการใช้ไอโอดีนเคลือบสารกัมมันตภาพรังสีในขนาดต่ำ โดยปกติจะทำหลังการ

รักษาด้วยการผ่าตัดประมาณ 4-6 สัปดาห์เพื่อให้เซลไทรอยด์ที่อาจหลงเหลืออยู่ หิวไอโฮดีนเต็ม

ที่ทำให้สามารถจับไอโอดีนได้เต็มที่ ทำให้การตรวจมีความแม่นยำสูง

 

·     ใช้เพื่อทำการรักษามะเร็งที่อาจหลงเหลืออยู่ จะใช้ไอโอดินเคลือบสารกัมมันตภาพรังสี

ที่มีขนาดสูงกว่าแบบแรกหลังให้การรักษาแบบนี้ หรือที่เรียกกันว่า กินน้ำแร่ผู้ป่วยจำเป็นต้องอยู่โรง

พยาบาลเพื่อป้องกันมิให้สารกัมมันตภาพรังสีในตัวผู้ป่วย มีผลกับญาติและผู้คนรอบข้าง ผู้ป่วยจะ

ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านเมื่อแพทย์ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า สารกัมมันตภาพรังสีในตัวผู้ป่วย

อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2-3 วันโดยระหว่างอยู่โรงพยาบาล จะต้องอยู่ใน

ห้องพิเศษที่มีการป้องกันสารรังสีและควรดื่มน้ำมากๆเนื่องจากสารกัมมันตภาพรังสีเหล่านี้จะถูกขับ

ออกทางทางเดินปัสสาวะโดยปัสสาวะที่ออกจากตัวผู้ป่วย จะได้รับการทำลายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อ

ไม่ให้เกิดพิษกับสิ่งแวดล้อม

 

การกลืนน้ำแร่ มีวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ผลข้างเคียงน้อย ผู้ป่วยมักไม่มีผลค้างเคียงอะไร หลังให้การ

รักษา แพทย์จะนัดมาทำการตรวจด้วยน้ำแร่ซ้ำในอีก 6 เดือนถัดมา หากยังพบเซลมะเร็งหรือเนื้อ

ไทรอยด์หลงเหลืออยู่ อาจพิจารณาให้น้ำแร่ซ้ำอีกครั้ง

 

ในช่วงระหว่างให้การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยน้ำแร่นี้ แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยคุมกำเนิด

เนื่องจากอาจมีผลให้เกิดความผิดปกติในเด็กที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้ควรปรึกษาแพทย์ที่รักษา รวมทั้ง

ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เรื่องการคุมกำเนิดและระยะปลอดภัยที่จะมีบุตรได้อีกครั้ง

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรค หู คอ และ จมูก

15 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลากหลายคำถามกับความรู้เรื่องมะเร็งตับอ่อน

27 สิงหาคม 2558 5.621

โรคมะเร็งตับอ่อนคืออะไร มีอาการอย่างไร ความชุกของโรคเป็นเช่นใด และมีปัจจัยเสี่ยงใดที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้

ผู้หญิงไม่อยากอ้วนอ่านไว้ เคล็ดลับชะลอวัย ช่วยสลายไขมันส่วนเกินได้อยู่หมัด

2 ตุลาคม 2559 15.680

เมื่อพูดถึงความอ้วน ผู้หญิงทุกคนต้องขยาด แต่น้อยคนนักที่หลีกเลี่ยงได้สำเร็จ เพราะความอ้วนเกิดจากพฤติกรรมส่วนตัวของพวกเราที่ตามใจปากก่อนจะนึกถึงปัญหาสุขภาพ จึงไม่แปลกที่ภาวะน้ำหนักเกินจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 ประสบปัญหากับภาวะอึดอัดนี้

น้ำดี (bile)

2 สิงหาคม 2556 7.614

น้ำดี (bile) เป็นสารสำคัญที่สร้างมาจากตับ ซึ่ง ในคนจะสร้างประมาณวันละ 600 ซีซี เมื่อแรกสร้างจะมีน้ำอยู่ถึงร้อยละ 97 แล้วจะถูกเก็บไว้ที่ถุงน้ำดี

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ