โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 2,744 Views

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก 

เป็นเทคโนโลยีในการผ่าตัดที่เริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันสาเหตุเนื่องจากเราต้องการให้ผู้ป่วยมีการพักฟื้นให้สั้นที่สุดและกลับไปทำงานได้เร็วที่สุด โดยหลักการผ่าตัดแบบแผลเล็กการผ่าตัดเข้าไปจะต้องเปิดแผลเท่าที่จำเป็น มีการทำลายเนื้อเยื่อต่างๆให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กยังมีข้อ Limitation ในบางประการ อาทิเช่นหากเลือกการผ่าตัดแบบแผลเล็กในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ขนาดใหญ่หรือขนาดปานกลาง ก็จะทำให้ผู้ป่วยไม่หายจากอาการปวดหรือหากตั้งใจทำแผลเล็กมากเกินไป ความยากลำบากในการผ่าตัดจะยิ่งสูงขึ้นและส่งผลให้เกิดความลำบากในขณะผ่าตัดและอาจมีปัญหาตามมาได้นอกจากนี้การผ่าตัดแบบแผลเล็กต้องอาศัยประสบการณ์ในการผ่าตัดต้อง learning curve หรือการเรียนรู้ในระยะเวลานึงถึงจะทำได้เป็นอย่างดีกระดูกสั่นหลังเป็นอวัยวะที่มีหลายข้อ

ดังนั้นเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กจึงเหมาะสำหรับโรคทางกระดูกสันหลังที่มีปัญหาที่มีพยาธิสภาพในบริเวณไม่กว้างมากนัก อาทิเช่นปัญหาของหมอนลองกระดูกหลังปริ้นทับเส้นประสาทหรือปัญหากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทใบริเวณแคบๆ เพียง 1 ระดับสามารถใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กได้เป็นอย่างดีเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กมีเทคนิคในการผผ่าตัดอยู่หลายวิธีในปัจจุบันอาทิเช่น การผ่าตัดผ่านกล้องจุลศัลยกรรม หรือ Microscopic Spinal Surgery การผ่าตัดผ่านกล้องแบบสอด หรือ Full Endoscopic Surgery เหล่านี้เป็นวิธีการผ่าตัดในกลุ่มการผ่าตัดแบบแผลเล็กด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชารการผ่าตัดแบบแผลเล็กจะเป็นผู้ให้คำแนะนำผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพที่สามารถจะผ่าตัดแบบแผลเล็กได้และจะเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงวิธีการที่เหมาะสมในการผ่าตัดแบบแผลเล็กนั้นๆว่าวิธีใดจะเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ล่ะราย

ศูนย์รักษากระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ มีความพร้อมในการรักษาการผ่าตัดแบบแผลเล็กในทุกรูปแบบในทางกระดูกสันหลังโดยจะเลือกเทคนิคการรักษาแบบแผลเล็กที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายให้เหมาะสมและเชื่อว่าจะทำให้ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการรักษาทางกระดูกสันหลัง ในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคลมแดด

7 มิถุนายน 2556 2.576

โรคลมแดด นับวันอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้สภาพอากาศในประเทศไทยร้อนจัดกว่าทุกปี ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหลายโรค

อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ

17 กุมภาพันธ์ 2557 184.038

อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงผู้ที่อยู่ในวัย 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบัน เป็นปีที่จะเกษียณอายุของทางราชการ แต่ในอนาคตจะมีคนอายุ 60 ปี แต่ยังแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต ความคิดความอ่าน การตัดสินใจยังดีอยู่

การชักนำให้ไข่ตกในหญิงที่มีภาวะมีบุตรยาก

6 มิถุนายน 2556 57.846

การชักนำให้ไข่ตก (Ovulation induction) เป็นการใช้ยากระตุ้นการเจริญเติบโตของฟองไข่ (Follicle) จนถึงระยะที่เหมาะสมจนกระทั่งมีการตกไข่ (ovulation) หรือใช้ฮอร์โมนเพื่อชักนำให้เกิดการตกไข่

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ