โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,412 Views

การป้องกัน

การป้องกัน

วิธี ที่จะทำให้การป้องกันโรคเอดส์ได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้แก่ทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่ เพราะการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน มีตัวเลขการติดเชื้อโรคเอดส์ที่สูงขึ้นตลอดเวลา การให้ความรู้จึงต้องเน้นให้ตระหนักว่าเอดส์เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อทุกคน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจช่วยแก้ไขปัญหา

 

การป้องกันที่ได้ผล ควรเริ่มต้นจากการที่มีความรู้ว่า โรคเอดส์สามารถแพร่กระจายมาสู่ตัวเราได้ด้วยวิธีใดบ้าง เพราะการที่เชื้อเอดส์จะเข้าสู่ร่างกายเราได้นั้น มักเกิดจากการที่ตัวเราไม่รอบคอบระมัดระวังเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีประมาณ 80 % หรือการติดต่อทางเลือด จากการใช้เข็มและกระบอกฉีดยาเสพติดร่วมกันกับผู้มีเชื้อโรคเอดส์ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ทั้งสิ้น

ดัง นั้นการเปลี่ยนแปลงเจตคติและค่านิยมทางเพศ ไปในทิศทางที่เหมาะสม จึงเป็นเรื่องจำเป็น อย่าลืมนะคะว่า ความสุขในครอบครัวเป็นสิ่งที่มีค่า และต้องอาศัยความรับผิดชอบของทุกฝ่าย โดยเฉพาะคุณพ่อและสามีที่น่ารักทุกท่าน ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มแม่บ้านและทารก เอดส์จะไม่มีทางย่างกรายมาสู่ตัวท่านได้เลย ถ้าท่านไม่สมยอม

ย้ำกันอีกครั้งว่า เอดส์รักษาไม่หาย แต่ป้องกันได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคเอ็มเอ็ม

24 กันยายน 2556 5.253

"โรคเอ็มเอ็ม" (MM) หรือในชื่อเต็มๆ ว่า มัลติเพิล มัยอิโลมา (Multiple Myeloma) เป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยารูปแบบหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เกิดจากความผิดปกติในการแบ่งตัวของพลาสมาเซลล์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู /กายภาพบำบัด

17 กุมภาพันธ์ 2557 3.646

เมื่อมีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬาเกิดขึ้น ในระหว่างที่ให้การรักษาอยู่ และภายหลังการรักษาจากแพทย์ผ่านพ้นไปแล้ว ผู้ที่เชี่ยวชาญ ที่จะให้การฟื้นฟูอวัยวะส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็ว

การแพทย์ทางเลือก

7 มิถุนายน 2556 7.831

การแพทย์ทางเลือก เมื่อปี 2005 หน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกา National Center of Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) ได้จำแนกการแพทย์ทางเลือกออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ