โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 6 มี.ค. 57 1,069 Views

การประหยัดทรัพยากรน้ำ

การประหยัดทรัพยากรน้ำ

แสดงว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความห่วงใยต่อประเทศชาติ และเห็นความสำคัญของการประหยัดทรัพยากรน้ำ ขอร่วมมือกับคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่เนื้อหาสาระจากหนังสือคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง จัดพิมพ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันปลูกจิตสำนึกในการประหยัดทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะทำให้ช่วยส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชาวไทยทุก ๆ คน

ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง บทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของแต่ละบุคคลนั้นควรอนุรักษ์ทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งหากประชาชนทุกคนร่วมกันประหยัดและรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำอย่างจริงจัง ย่อมทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียลดลง

ปัจจุบันนี้ จากการสำรวจพบว่ามลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ กทม.และเขตปริมณฑล ประมาณร้อยละ 75 มาจากแหล่งชุมชน ซึ่งประกอบด้วยภัตตาคาร อาคารบ้านเรือน ตลาดสด โรงพยาบาล โรงแรม หอพัก และอาคารขนาดใหญ่ ส่วนอีกร้อยละ 25 มาจากโรงงานอุตสาหกรรม และหากปริมาณน้ำยิ่งลดน้อยลงมลพิษก็จะมีความเข้มข้นขึ้นตามลำดับ ดังนั้นทุกครั้งที่ใช้น้ำจึงควรคำนึงถึงแหล่งที่มาของทรัพยากรน้ำด้วย ซึ่งได้แก่ ป่าไม้ ตลอดจนการใช้พลังงานในขบวนการผลิตและการบำบัดน้ำเสีย การจัดการน้ำอย่างถูกวิธี และการใช้น้ำอย่างประหยัดก็จะช่วยให้เรามีน้ำใช้ตลอดไป

สำหรับข้อแนะนำที่ทุกคนพึงปฏิบัติมีดังต่อไปนี้นะคะ

ปิดก๊อกน้ำให้สนิทหลังการใช้น้ำทุกครั้ง
ตรวจเช็คท่อทางเดินน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอหากพบรอยรั่วต้องรีบซ่อมแซม
การล้างจานด้วยการใช้น้ำไหลจากก๊อกโดยตรงจะสิ้นเปลืองกว่าการล้างโดยใช้น้ำจากอ่างหรือกะละมัง
น้ำที่ใช้ล้างผักผลไม้และเนื้อควรนำไปรดน้ำต้นไม้
ควรใช้ขันหรือแก้วน้ำรองรับน้ำขณะแปรงฟันและล้างหน้าไม่เปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลา
ควรใช้น้ำอย่างประหยัดในการอาบน้ำ
ล้างรถด้วยการตักน้ำใส่ถังแทนการล้างโดยใช้น้ำจากสายยาง
หากใช้เครื่องซักผ้าควรใส่ผ้าให้เต็มพอดี ในการซักแต่ละครั้ง
หวังว่าท่านจะได้ช่วยเผยแพร่แนวทางการประหยัดทรัพยากรน้ำที่กล่าวมาแล้ว แก่คนรอบข้างและบุตรหลานของท่าน แต่ที่สำคัญที่สุด คือ การลงมือปฏิบัติทันทีนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

คัดจมูก...จะใช้ยาอะไรในวันที่ไม่มี “ซูโด”

17 กุมภาพันธ์ 2557 30.983

ในช่วงเวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ซูโดอีเฟดรีน” ตัวยาหนึ่งในสูตรตำรับยาแก้หวัดคัดจมูกที่นิยมใช้กัน มายาวนาน และหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยา บางท่านอาจนึกไม่ออกว่าซูโดอีเฟดรีนคือยาอะไร

กระชับกล้ามเนื้อให้น่ามอง

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.219

คงไม่มีใครที่จะปฏิเสธว่าการดูแลเอาใจใส่รูปร่างเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะผู้หญิง หลายคนใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการออกกำลังกาย และควบคุมการรับประทานอาหารเพื่อให้ได้รูปร่างในแบบที่ต้องการ อก ต้นแขน รอบเอง สะโพก และต้นขา

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง

26 สิงหาคม 2556 3.211

การผ่าตัดรักษาอาการปวดหลังจากภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อม หรือหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่เป็นมาตรฐาน (gold standard) นั้น คือการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องจุลทรรศน์ (microdiscectomy) แต่แผลผ่าตัดจะเป็นบาดแผลยาวมีขนาดประมาณ 3-5 เซนติเมตรที่บริเวณกลางหลังหรือข้างลำตัว

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ