โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 6 มี.ค. 57 1,391 Views

การประหยัดทรัพยากรน้ำ

การประหยัดทรัพยากรน้ำ

แสดงว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความห่วงใยต่อประเทศชาติ และเห็นความสำคัญของการประหยัดทรัพยากรน้ำ ขอร่วมมือกับคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่เนื้อหาสาระจากหนังสือคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง จัดพิมพ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันปลูกจิตสำนึกในการประหยัดทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะทำให้ช่วยส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชาวไทยทุก ๆ คน

ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง บทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของแต่ละบุคคลนั้นควรอนุรักษ์ทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งหากประชาชนทุกคนร่วมกันประหยัดและรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำอย่างจริงจัง ย่อมทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียลดลง

ปัจจุบันนี้ จากการสำรวจพบว่ามลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ กทม.และเขตปริมณฑล ประมาณร้อยละ 75 มาจากแหล่งชุมชน ซึ่งประกอบด้วยภัตตาคาร อาคารบ้านเรือน ตลาดสด โรงพยาบาล โรงแรม หอพัก และอาคารขนาดใหญ่ ส่วนอีกร้อยละ 25 มาจากโรงงานอุตสาหกรรม และหากปริมาณน้ำยิ่งลดน้อยลงมลพิษก็จะมีความเข้มข้นขึ้นตามลำดับ ดังนั้นทุกครั้งที่ใช้น้ำจึงควรคำนึงถึงแหล่งที่มาของทรัพยากรน้ำด้วย ซึ่งได้แก่ ป่าไม้ ตลอดจนการใช้พลังงานในขบวนการผลิตและการบำบัดน้ำเสีย การจัดการน้ำอย่างถูกวิธี และการใช้น้ำอย่างประหยัดก็จะช่วยให้เรามีน้ำใช้ตลอดไป

สำหรับข้อแนะนำที่ทุกคนพึงปฏิบัติมีดังต่อไปนี้นะคะ

ปิดก๊อกน้ำให้สนิทหลังการใช้น้ำทุกครั้ง
ตรวจเช็คท่อทางเดินน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอหากพบรอยรั่วต้องรีบซ่อมแซม
การล้างจานด้วยการใช้น้ำไหลจากก๊อกโดยตรงจะสิ้นเปลืองกว่าการล้างโดยใช้น้ำจากอ่างหรือกะละมัง
น้ำที่ใช้ล้างผักผลไม้และเนื้อควรนำไปรดน้ำต้นไม้
ควรใช้ขันหรือแก้วน้ำรองรับน้ำขณะแปรงฟันและล้างหน้าไม่เปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลา
ควรใช้น้ำอย่างประหยัดในการอาบน้ำ
ล้างรถด้วยการตักน้ำใส่ถังแทนการล้างโดยใช้น้ำจากสายยาง
หากใช้เครื่องซักผ้าควรใส่ผ้าให้เต็มพอดี ในการซักแต่ละครั้ง
หวังว่าท่านจะได้ช่วยเผยแพร่แนวทางการประหยัดทรัพยากรน้ำที่กล่าวมาแล้ว แก่คนรอบข้างและบุตรหลานของท่าน แต่ที่สำคัญที่สุด คือ การลงมือปฏิบัติทันทีนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมไซนัสจึงอักเสบ

28 สิงหาคม 2556 4.898

ไซนัส (sinus) หมายถึงโพรงอากาศที่อยู่รอบๆ โพรงจมูกทั้งซ้ายและขวาโดยปกติคนเรามีโพรงไซนัสทั้งหมด 4 แห่ง คือ บริเวณระหว่างตาทั้งสองข้างบริเวณแก้ม บริเวณหน้าผาก และบริเวณในสุดของรูจมูก และที่ใต้ฐานกะโหลก

การอาเจียน

8 มีนาคม 2556 2.160

เป็นอาการอย่างหนึ่งที่พบร่วมในโรคต่างๆ มากมาย อาทิเช่น โรคของทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ลำไส้อุดตัน โรคของระบบประสาท เช่น เยื้อหุ้มสมองอักเสบ เนื้องอกในสมอง ภาวะน้ำคั่งในสมอง โรคของระบบเมตาบอลิซึ่มบางอย่าง หรืออาจเกิดจากรับประทานยาบางอย่างก็ไ

ข้อเสื่อม

17 สิงหาคม 2556 3.150

ข้อเสื่อมเป็นเรื่องที่สามารถรักษาได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง และหากต้องรักษาโดยแพทย์ก็มีวิธีการที่น่าสนใจ เรามาดูกันตั้งแต่อาการ การรักษา การป้องกันกันเลย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ