โพสต์ 1 ก.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,828 Views

การบริการทางการแพทย์กีฬามหาวิทยาลัยโลก

การบริการทางการแพทย์กีฬามหาวิทยาลัยโลก

     ในเดือนสิงหาคม 2550 นี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 24 (24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007) ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2550 ซึ่งหลายๆ ท่านบอกว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีคนเข้าร่วมมากเป็นอันดับรองจากกีโอลิมปิกทีเดียว ดังนั้นการบริการทางการแพทย์ (Medical Services) สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จึงต้องมีความพร้อมอย่างมากตามไปด้วย ซึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานด้านนี้จะมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะสกุล สกลสัตยาทร หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการฝ่ายแพทย์ของคณะกรรมการบริหารการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกเป็นผู้จัดเตรียมการจัดบริการทางการแพทย์ในครั้งนี้

การบริการทางการแพทย์ แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท

 1. Athletes’ Village Polyclinic : โพลีคลินิกประจำหมู่บ้านนักกีฬา
 2.  
 3. Designated Referral Hospital : โรงพยาบาลหลักที่จะรับดูแลการรักษาพยาบาลนักกีฬาและ
  เจ้าหน้าที่ คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 4.  
 5. Venues and Training Sites : หน่วยแพทย์ประจำสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม
 6.  
 7. Delegation’s Accommodation : หน่วยแพทย์ประจำโรงแรมที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ รวมทั้ง
  ผู้สื่อข่าวช่างภาพที่มาปฏิบัติงานจากต่างประเทศ
 8. Opening and Closing Ceremony : การจัดบริการทางการแพทย์ระหว่างพิธีเปิดและปิดการแข่งขันซึ่งจะมีคนมาจำนวนมาก รวมทั้งองค์ประธานในพิธีฯ ตลอดจนวีไอพีจำนวนมากทั้งภายในและจากต่างประเทศ
 9.  
 10. Mass Casualty Plan : การเตรียมการสำหรับการวางแผนเกี่ยวกับอุบัติภัยหมู่ระหว่างที่มีการแข่งขัน
  • โพลีคลินิกประจำหมู่บ้านนักกีฬา กีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งนี้ประเทศไทยได้จัดให้มีหมู่บ้านนักกีฬาขึ้นอยู่ภายในอาณาบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะมีนักกีฬา โค้ช และผู้จัดการทีมจากประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ รวมๆ กันแล้วหลายพันคน เราในฐานะเจ้าภาพจึงต้องจัดบริการทางการแพทย์ให้พร้อมรับมือกับความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและการแข่งขัน โดยจัดให้บริการระหว่างวันที่ 1-23 สิงหาคม 2550 เวลาให้บริการระหว่าง 07.00-21.00น. แต่กรณีฉุกเฉินมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งสาขาการบริการทางการแพทย์ดังนี้ การบริการตรวจรักษา
   (มีแพทย์ 3 สาขา ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และเวชปฏิบัติทั่วไป) / บริการทันตกรรม (มียูนิตทำฟันบริการ 2 ยูนิต พร้อมเอกซเรย์) / กายภาพบำบัด (มีนักกายภาพบำบัด
   13 คน นักศึกษา 10 คน) / แพทย์แผนไทยประยุกต์ (มีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 10 คน
   นักศึกษา 10 คน) / เภสัชกรรม (มีเภสัชกรประจำ 24 ชั่วโมง และจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้ามสำหรับการใช้ในนักกีฬา) / ตลอดจนการจัดหาล่ามภาษาต่างๆ มากกว่า 10 ภาษา และมีความพร้อมในการส่งต่อนักกีฬาที่จำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  •  
  • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็น Designated Referral Hospital สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ที่มีความพร้อมในการดูแลและรักษาทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และทางโรงพยาบาลจะได้จัดหน่วยบริการเฉพาะขึ้นมาที่เรียกว่า Fast Track Service เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็ว เพราะนักกีฬามีความจำเป็นต้องรีบกลับไปพักผ่อน ฝึกซ้อม หรือแข่งขัน
  •  
  • Venue and Training Sites มีการเตรียมการให้จัดทีมแพทย์สนามพร้อมพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินที่จำเป็น และ Ambulance ไว้สำหรับทุกสนามแข่งขันและฝึกซ้อม โดยกำหนดให้มีความพร้อมตั้งแต่ 1 ชั่งโมงก่อนและหลังโปรแกรมการแข่งขัน ทั้งนี้เนื่องจากกีฬาที่มีการแข่งขันครั้งนี้ (กีฬาบังคับ 10 ประเภท และกีฬาเลือก 5 ประเภท) มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บอยู่หลายระดับ ฝ่ายจัดการบริการทางการแพทย์จึงได้จัดประเภททีมแพทย์สนามออกเป็น 5 ระดับ (A, B, C, D, E) โดยมีความพร้อมให้บริการทางการแพทย์ที่แตกต่างกันออกไป มีโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุนการจัดครั้งนี้ ได้แก่ ศิริราช จุฬา รามาธิบดี มศว. ธรรมศาสตร์ และ รพ.เอกชนต่างๆ
  •  
  • Delegation’s Accommodation จัดบริการทางการแพทย์ให้ในโรงแรมที่พักของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี (Fisu Head Quarter) โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ และอมารีแอร์พอร์ต (Fisu Official Hotel) อาคาร SC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Press Center)
  •  
  • Opening and Closing Ceremony ในวันที่ 8 และ 18 สิงหาคม 2550 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก จะต้องมีความพร้อมการบริการทางการแพทย์สูงสุด เพราะมีคนจำนวนมากมา
   รวมกันอยู่ในสนาม มีหมายกำหนดการเสด็จมาทรงทำพิธีเปิดการแข่งขันของสมเด็จพระบรม
   โอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ตลอดจนวีไอพีจากประเทศต่างๆ จำนวนมากมาย
  •  
  • Mass Casualty Plan การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตอลดจนการป้องกัน และบรรเทา
   สาธารณภัยให้ระหว่างมีการแข่งขัน โดยเฉพาะเวลามีพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน จะต้องมีการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อม เพราะเมื่อมีคนมารวามตัวกันในปริมาณที่มากๆ และเป็นชาวต่างชาติต่างภาษามากว่า 100 ประเทศ นอกจากฝ่ายรักษาความภัยจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษามากกว่า 100 ประเทศ นอกจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะมีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามแล้ว หากมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนี้ก็ต้องมีความพร้อมเพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ผมหวังว่าท่านผู้อ่านเดลินิวส์คงจะได้รับความรู้ในเรื่องการจัดบริการทางการแพทย์สำหรับเกมส์ใหญ่ๆ เช่น กีฬามหาวิทยาลัยโลกเช่นนี้ และก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีของบุคลาการทางการแพทย์ที่มีส่วนร่วมในงานสำคัญครั้งนี้ และหากเราได้มีโอกาสจัดกีฬาโอลิมปิกยุวชนในปี 2510 ความพร้อมในบริการทางการแพทย์จะเกิดขึ้นก่อนฝ่ายอื่นๆ ทั้งหมด สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

Author

นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ (กระดูกและข้อ)

52 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โยคะ

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.780

โยคะ เป็นวิธีการฝึกร่างกายของคนเราพร้อมๆ กับการฝึกควบคุมจิตใจไปพร้อมๆ กัน โยคะเป็นศาสตร์ที่มีประวัติมาจากนักปราชญ์อินเดียสมัยโบราณ ซึ่งมีความเชื่อว่าจะทำให้คนเราจะสามารถติดต่อกับอำนาจสากลได้

ลาก่อน “โดฮา” เอเชี่ยนคัพ 2011

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.324

ลาก่อน “โดฮา” เอเชี่ยนคัพ 2011 “ญี่ปุ่นเป็นแชมป์” สัปดาห์ที่แล้ว ผมเก็บสิ่งละอันพันละน้อย มาเล่าสู่กันฟัง เป็นการ “เก็บตก” ข้อมูลที่ได้นำเสนอไปบ้างแล้ว สัปดาห์นี้มีเพิ่มเติม

การดูเเลรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเเนวใหม่ตอนที่ 2 (The New Concepts of Knee Osteoarthritis Treatment 2)

27 สิงหาคม 2556 2.025

โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่อยู่คู่ผู้สูงอายุมาช้านานประชากรในกลุ่มคนสูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะการแพทย์ที่ก้าวหน้าอาหารการกินที่ดีขึ้น คนทั่วไป ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ